ชมรมพยาบาล APN กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวชมรม

แบบสำรวจตำแหน่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีลักษณะงานวิจัยและพัฒนา หรืองานลักษณะอื่นที่มีคุณค่าเทียบได้กับลักษณะงานวิจัยและพัฒนา ในกลุ่ม APN ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดย กองการพยาบาลร่วมกับชมรมพยาบาล APN กระทรวงสาธารณสุข https://forms.gle/Cy1ghCSDdi7AskGh9 กรุณาตอบแบบสำรวจภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

เอกสารประกอบการประชุมสมาขิกชมรมพยาบาล APN กระทรวงสาธารณสุข

ครั้งที่ 2/2562 22 มิ.ย. 2562

ณ ห้องประมุข จันทวิมล รพ.ขอนแก่น

ขอเชิญพยาบาล APN กระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการระดับ M2-F3 และมีผลงานโดดเด่น สมัครเพื่อรับคัดการเลือกในการประเมินเข้าสู่ระดับชำนาญการพิเศษ ตาม นร.148 ประจำปี 2562 โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นดังรายละเอียดในใบสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ drive.google.com/open?id=1QKk_FETvaDhE1aspTTVZpq5bWaKQ4oBw (ปิดรับสมัครแล้ว)

ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สู่การประชุม เรื่อง ทิศทางความก้าวหน้าของพยาบาล APN กระทรวงสาธารณสุข ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 เวลา 9.00 -16.30 น. ณ ขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น ด้วยความยินดียิ่ง

ขอเชิญพยาบาล APN กระทรวงสาธารณสุข ทุกคน ทุกสาขา ทุกระดับสถานบริการ เข้าร่วมประชุม ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 ณ เวลา 9.00 -16.30 น. ณ ขอนแก่นโฮเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อรับทราบแนวทางการกำหนดความก้าวหน้าสำหรับ APN ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีอาจารย์จากกองการพยาบาลเป็นวิทยากร และหาข้อสรุปที่จะนำไปสู่นโยบาย และการปฏิบัติ


๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ ชมรมพยาบาล APN กระทรวงสาธารณสุข ยื่นหนังสือขอร้องทุกข์และทบทวนการออกหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการ ของข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข


APN อาคม รัฐวงษา ประธานชมรมพยาบาล APN กระทรวงสาธารณสุข และ APN ปุญญิศา วัจฉละอนันท์ เป็นคณะกรรมการสนับสนุนการธำรงรักษาพยาบาลวิชาชีพใน กสธ. และผู้แทนชมรมฯ เข้าประชุมร่วมกับกองการพยาบาล ๑๓ ธ.ค. ๖๑


การประชุมเสวนา "ทิศทางความก้าวหน้าของพยาบาล APN กระทรวงสาธารณสุข" ณ ห้องภุมรินทร์ ราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล จ.ขอนแก่น ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 >> ชมรมพยาบาล APN กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำข้อสรุป เพื่อเสนอต่อกองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ตามลำดับต่อไป


ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมเสวนา "ทิศทางความก้าวหน้าของพยาบาล APN กระทรวงสาธารณสุข" ณ ห้องภุมรินทร์ ราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล จ.ขอนแก่น วันที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 -15.00 น. จัดโดย ชมรมพยาบาล APN กระทรวงสาธารณสุข


รองประธานชมรมพยาบาล APN กระทรวงสาธารณสุข APNสุรชัย สินธวาชีวะ APN ปุญญิศา วัจฉละอนันท์ และผู้แทนสมาชิกชมรมฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับท่าน ปลัด สธ. นพ.สุขุม กาญจนพิมาย และ ท่านรองปลัดฯ นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และร่วมประชุมวิชาชีพ ครั้งที่ 1 /2562 วันที่ 4 ธ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชัยนารถนเรนทร ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


การประชุมสมาขิกชมรมพยาบาล APN กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562

ณ ห้องประมุข จันทวิมล รพ.ขอนแก่น

22 มิ.ย. 2562