หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงเรียนวัดเสาธงกลาง

(Anti - Corruption Education )

ประจำปีการศึกษา 2563

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

โรงเรียนวัดเสาธงกลาง ต่อต้านการทุจริต

ยินดีต้อนรับสู่สื่อการดำเนินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาโรงเรียนวัดเสาธงกลาง

นายกิตติศักดิ์ ปัจจวงษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง

นายสุรศักดิ์ ทองแท้

รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสาธงกลาง

ทำเนียบบุคลากรขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โรงเรียนวัดเสาธงกลาง

นางสาวกัญญ์ชนก จตุพรชัยมงคล

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางสาวกนกพร นนท์ศิริ

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางสาวนฤมล ลาภประสพ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกฤษฏารัตน์ฺ บุญสีลา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวศิริพร นาคเนนัย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวนาทลัดดา นันทะเสน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

ว่าที่ร้อยตรีดำรงศักดิ์ ยืนยง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพัฆวลัฐณ์ กาญจนปาน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายสัมฤทธิ์ พาศรี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

ายสหเทพ พลพิทักษ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายเกรียงไกร วาปิเน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวอิสรา บุญเต็ม

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายพีรวิษญ์ จะมือ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายรัฐเขตต์ หิร้ญ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวณัฐมล กำลังมาก

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจิราพร กองเกิด

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวกัลย์ชญา ผารัตน์

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางรุสญา พลพิทักษ์

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางศิริรัตน์ นิยะมานนท์

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายเอกชัย คำทอง

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายประสิทธิ์ หะขุนทด

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ว่าที่ร้อยตรีทรงศักดิ์ ศรีใส

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวพรพรรณ ศรีทอง

ครูที่ปรึกษาชำนาญพิเศษ

นายสนิท ภูจอมขำ

นายธนากร โชคเจริญนพคุณ

นางสาวอัณชญา พวงแสง

นางสาวกัญญา พลลาภ

นายณรงค์ ปานอินทร์

นางนิ่มนวล ปานอินทร์

นางสาวทัดดาว บุญวิจิตร

นางสาวสุธินันท์ บุญปลอด

นางสาวขวัญฤทัย อินทร์ฤทธิ์

นางสาวสิริวิมล ลัดพลี

นางสาวปัทมวรรณ บุญศรี

นางสาวฐิติรัตน์ กลัดเพชร

เข้าสู่เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กดที่โลโก้รูปภาพ)