Vad säger styrdokumenten?

För en god måluppfyllelse ska pedagogiken alltid anpassas efter elevgruppen. Vissa anpassningar görs till förm​ån för alla, andra är riktade till enskilda elever. Nedan följer vägledande citat från Skollagen, Läroplanen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Om rätt nivå

​Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.

Skollagen, kap3 §3Om likvärdighet

En likvärdig ​​utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och beh​ov. D​et finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.

Lgr 11, kapitel 1

Om rätt fokus

Om inte lärmiljön är tillgänglig så är det svårt att vara delaktig. För att vara delaktig krävs också att bli lyssnad på och att få uttrycka sin åsikt och sitt engagemang. Barns och elevers erfarenheter och åsikter bidrar i sin tur till att utveckla såväl tillgängliga lärmiljöer som verksamhetens inkluderingsförmåga.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer om delaktighet på Spsm:s hemsida


DATE lärmaterial

(Utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten)

DATE lärmaterial handlar om att tillgängliggöra våra lärmiljöer, för alla, oavsett funktion. DATE lärmaterial ger dig aktiviteter och lektioner att använda i den ordinarie pedagogiska verksamheten på förskolan eller skolan. Innehållet bjuder på en bredd av kreativa, lustfyllda och fördjupande övningar som kommer att engagera och entusiasmera både dig själv och dina elever.

DATE lärmaterial ger dig elevblad, sagor, PowerPoint-presentationer, pedagogiska berättelser, faktablad, sång och musik, filmer, ljudfiler, arbetsblad – allt färdigt att använda och tillgänglighetsanpassat.

DATE lärmaterial är målgruppsanpassat och har direkt koppling till styrdokument, ämnen och kurser.

Ladda ned eller beställ materialet kostnadsfritt på:

https://www.spsm.se/date-larmaterial/

Värderingsverktyget

DATE lärmaterial kan med fördel användas tillsammans med Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning. De båda materialen bidrar till utveckling av en tillgänglig lärmiljö. Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder också stöd och kompetensutveckling inom området.

Ladda ned handledning till värderingsverktyget här.