Prov

Att visa sin kunskap

Före provet

 • Använd provschema med alla undervisande lärare för att undvika att eleverna får för många prov samma vecka.

 • Tillgång till adekvata lokaler, t ex grupprum, möjlighet att avskärma sig, ej störande ljud från angränsande lokaler.

 • Möjlighet att göra muntligt prov i nära anslutning till provtillfället.

 • Förvarna om prov i god tid.

 • Sortera ut det viktigaste.

 • Eleverna ska tydligt och klart ha förstått vad provet omfattar.

 • Ge information (papper/digitalt) med sidhänvisningar och hänvisningar till anteckningar och instruktioner.

 • Instuderingsfrågor med sidhänvisningar.​

 • ​​Ge en checklista där eleven kan pricka av genomförda moment som studiestöd.


Provets konstruktion

 • ​Strukturera provet väl. Lämna ordentliga avstånd mellan frågorna och gott om utrymme för svaren.​

 • Lämna ordentlig marginal både vid sidorna och i övre och nedre kant på papperet.​

 • Använd stor och tydlig text.

 • Ställ välstrukturerade och tydliga frågor.

 • Undvik negationer. Det är lätt att missa ordet inte och så blir svaret helt fel, fast man kunde.

 • Använd flervalsfrågor.

 • Undvik "berättarfrågor".

 • Låt text och fråga stå på samma sida.

 • Komplettera frågorna med bilder.

Provsituationen

 • När provet lämnas ut, tala om hur många uppgifter det består av och hur många sidor. Det blir då lättare för eleverna att disponera tiden.

 • Läs frågorna högt inför klassen. Det är bra för alla elever.