Planering & organisation

Läs mer om svårigheter att planera och organisera här.

Fysisk lärmiljö


 • Erbjud tydliga temazoner, t ex läshörna, matematiklaborationer.​

 • Ha tydliga platser för olika saker i klassrummet = struktur och ordning.

 • Anslå ett tydligt dagsschema med bildstöd.

 • Komplettera textinformation med bilder på bärande begrepp.​

 • Färgkoda ämnena och samla material i mappar med samma färger.


Lektion & struktur


 • ​Introducera lektionens innehåll, gärna i punktform på tavlan. ​

 • Förtydliga med bilder. Widgitonline

 • Förbered övergångssituationer med tidsmarginal.

 • Vid övergångssituationer (lektioner, raster, utflykter) ska eleverna kunna svara på frågorna: Vad ska jag göra? Var ska jag vara? Med vem ska jag vara? Hur länge ska jag hålla på? Vad skall jag ha med mig? Vad händer sedan?​ De sju frågorna

 • Gör genomgångar och instruktioner mer tillgängliga genom att använda dokumentkamera eller iPad på stativ tillsammans med en projektor.

 • Använd https://www.classroomscreen.com och funktionen anteckningsbok för att tydliggöra vad som ska göras, på vilket sätt och hur länge det förväntas hålla på tillsammans med en visuell tidsmätare.

 • Widgitonline kan enkelt användas för att skapa scheman/tankekartor med bilder.

Pedagogiskt ledarskap


Planering

 • Stödfrågor eller mallar för att planera sitt arbete själv kan underlätta för eleverna att lära sig bryta ner arbetsuppgifter.

 • Post-it-lappar för att identifiera arbetssteg eller hålla koll på vad man har kvar. Finns även i appar.

 • Hjälp eleverna att förstå arbetsgång och förväntningar med hjälp av visuellt stöd som t ex digitala tankekartor. Läs mer om digitala tankekartor och studietekniska verktyg här.

Organisation

 • Ha en tät kommunikation med vårdnadshavarna

 • Ha förståelse för varför eleverna inte lär av erfarenhet. De vill inte göra om samma misstag. Det handlar om att eleverna inte kan lära av erfarenhet, inte att de inte vill lära av erfarenhet.

 • För att påverka elevernas prestation och självbild i positiv riktning behövs en stor dos empati från de vuxna.


Kompensation


Planering

 • Ge skriftliga instruktioner till uppgiften, gärna kombinerat med bilder. Vad ska göras? I vilken ordning? Punktform. Parentes runt det som är mindre viktigt. Widgitonline

 • Dela upp uppgiften i delmål som eleverna bockar av allt eftersom.

 • Tydlig lektionsplanering med nedskrivna steg, gärna kombinerat med bilder.

 • Tidslinje med markeringar för uppgifter som ska vara klara.

 • Extra genomgång.

 • Förbered övergångssituationer med den tidsmarginal som passar eleverna. Om eleverna behöver tydligt stöd: verbalt, tecken, timer.

 • Åskådliggör hur lång tid en aktivitet ska pågå.​ Tidshjälpmedel som passar eleverna (timetimer, timglas, äggklocka, apptips). Låna tidshjälpmedel för att testa här.

 • Skapa valsituationer som eleverna klarar av, t ex genom att begränsa antalet val.

 • Uppföljning av studierna med mentor varje vecka.

 • Minnesstöd som passar eleverna (mindmap, minneslappar, strukturstödsrutor, apptips).

 • Planeringshjälpmedel (planeringsbok, kalender).

Organisation

 • Extra uppsättning läroböcker och annat material, i skolan/hemma

 • Använd Inlästa läromedel via Inläsningstjänst, då de inte kan tappas bort.

 • Dela upp momenten i mindre/kortare delar för att undvika stressituationer.​

 • Hjälp eleverna att finna strategier för att hålla ordning på sina saker.

 • Rita upp händelsekedjor och länkar i en sammanhangskedja.

 • Tidslinje med markeringar för delmål som har klarats av. Använd tidslinjen som en påminnelse om vad eleverna faktiskt har klarat, det hjälper dem att se sin egen utveckling.

 • Lägg in en motiverande aktivitet efter uppgiften.

 • Om eleverna under en aktivitet stöter på problem och har svårt att hitta en ny lösning - identifiera och lös problemet gemensamt.

 • Ge stöd under arbetets gång.

 • Ge eleverna tid att göra klart uppgiften och få beröm för genomförd uppgift innan en ny presenteras.

 • Avgränsa uppgift, exvis genom att kopiera den sida som ska göras istället för att ha hela boken.

 • Använd läromedel med tydlig och strukturerad layout.

Träning


 • Hjälp eleverna att utveckla sina starka sidor och att förstå hur dessa delvis kan kompensera för svårigheterna.​