Ledning och stimulans

Bemötande

Om vi vill nå framgång tillsammans med våra elever behöver vi lära känna dem som personer. Vi behöver skapa en bra och trygg relation tillsammans med var och en. Med en del elever går det lätt och är inte så arbetssamt, med andra är det en process som kräver både tid och kraft. Varje pedagog som lägger ner det jobbet ko​mmer att upptäcka att det är en mycket värdefull investering, både för den vuxne och för barnet. Pedagogen behöver så att säga investera i relationens förtroendekonto för att, när det är nödvändigt, kunna ta ut sådant som inte upplevs som positivt av eleven, till exempel tillsägelser och krav.

Enligt Forster (Fem gånger mer kärlek, Natur & Kultur 2009 ​och Skolkomet, 2009) har forskning visat att det finns ett samband på 5:1 när det gäller positiv kontakt och uppmuntran i förhållande till tillsägelser. Vi ska alltså lägga kraften på den positiva kontakten, det uppmuntrande förhållningssättet. Då skapar vi en god grund för relationen med eleverna.​ ​

De flesta pedagoger anser att de redan är positiva i kontakten med sina elever och tycker att de berömmer och uppmuntrar i hög utsträckning. För att hålla lite koll på sig själv kan man göra en övning under en lektion. Den heter "Fem kronor" och finns i materialet Skolkomet. Den går ut på att du under en lektion ska se till att ha positiv kontakt med en utvald elev minst fem gånger. Det kan till exempel vara att på ett konkret sätt ge eleven beröm eller uppmuntran för bra saker eleven åstadkommer i skolarbetet eller gentemot sina kamrater. Varje gång du gör detta markerar du det för dig själv, till exempel genom att flytta en enkrona från ena byxfickan till den andra. Det är enkronorna som har gett namn till övningen, men det är naturligtvis upp till var och en hur man kollar sig själv under lektionen.​​​

 • Bygg en positiv och trygg relation med varje elev. Tre sätt att arbeta med relationer.

 • ​Uppmärksamma och förstärk det positiva. Var konkret och specifik. Relationer och uppmuntran.

 • Skapa en god ​relation och regelbunden kontakt med hemmet.​​

 • Ge arbetsuppgifter som får eleverna att lyckas.

 • Hjälp eleverna att komma igång med arbetet.

 • Hjälp eleverna med struktur och strategier i arbetet.

 • Ge stöd under arbetets gång.

 • Ligg steget före, försök förutse svårigheter som kan uppstå och skapa strategier för att möta dem.

 • Ge läxor som är tydliga och på elevernas nivå.


Pedagogiskt ledarskap

 • Använd tydligt kroppsspråk - gester, mimik, tecken.

 • ​​Använd lagom långa meningar, i både tal och skrift.​

 • ​Tala långsamt och tydligt.

 • Undvik tvetydiga uttryck.

 • ​Komplettera det skrivna på tavlan med visuella uttryck (streckgubbar, bilder, grafer, diagram). ​​​

 • Förklara viktiga ord och begrepp.

 • Skapa ett klimat i klassen där förståelsen för elevers olika behov av anpassningar är en självklarhet .​​

 • Skapa tydliga rutiner på skoldagen: början och slut, varje lektion, varje aktivitet, varje övergång.​

 • Vid förändringar - förbered eleverna i god tid.

 • Använd digitala verktyg för att förstärka förståelse, engagemang och elevinteraktion.

 • Skapa, samla och erbjud eleverna relevanta inspelade genomgångar (egenproducerade eller från Youtube) för att ge dem möjlighet att repetera så länge de behöver utan att känna sig iakttagna av klasskamrater.

 • Variera undervisningen med digitala responssystem för att öka elevaktivitet, motivation och fokus. Läs mer här

 • Visa relevanta filmklipp för ökad förståelse och minnesstöd. Använd gärna UR:s gratismaterial OrkaPlugga.

 • Gör genomgångar och instruktioner mer tillgängliga genom att använda dokumentkamera eller iPad på stativ tillsammans med en projektor.

 • Använd funktioner i Classroomscreen.com för att erbjuda dina elever en ökad tydlighet och förutsägbarhet

 • Använd Widigtonline.com för att komplettera din information med bilder så att dina elever får fler sätt att tillgodogöra sig innehållet.

 • Tillför likartade bakgrundsintryck (musik eller brus) för att stänga ute ovidkommande intryck. Se exempel

 • Ta stöd av visuellt tidshjälpmedel för att hjälpa eleverna hålla arbetstempot uppe. Arbetspass uppdelade i flera delmoment med visuell tidsmätning för varje moment kan hjälpa fler att hålla motivationen uppe. Se exempel på konkreta tidhjälpmedel här eller digitala här.

Lektion & struktur

 • ​Introducera lektionens innehåll, upplägg och syfte i punktform på tavlan (text + bild).

 • Gör genomgångarna korta och tydliga.​

 • Ge gärna inspelade genomgångar i förväg. Eleverna kan pausa och se många gånger. Sök eller gör egen. ​​​

 • ​Tydliggör uppgiften, ramarna, förväntningarna och kraven.​ De sju frågorna.pdf

 • Skapa balans mellan genomgångar, gemensamt arbete i klassen och självständigt arbete.​

 • Vid grupparbeten: varje deltagare ska ha mycket tydliga ansvarsuppgifter/roller. Se stödmaterial för grupparbeten

 • Skapa balans mellan stillasittande och rörelse (micropauser).

 • Avsluta lektionen med kort, muntlig sammanfattning.​

Fysisk lärmiljö

 • Minimera röriga miljöer genom att se över matsal, omklädningsrum, idrottssal, slöjdsal, musiksal, fritids, skolgården, korridorer, entréer.​ Det är bra för alla, men särskilt för de elever som har svårt att sortera intryck.

Klassrummet

 • Placera eleverna i klassrummet utifrån elevernas behov.​

 • Anslå ett tydligt dagsschema med bildstöd.

 • Ha struktur och ordning på väggar och i hyllor.

 • Begränsa och strukturera informationsflödet på tavlan och väggar.

 • Komplettera textinformation med bilder på bärande begrepp.​

 • Minimera sinnesintryck (syn, hörsel, lukt).

 • Skapa tydliga signaler om vad som ska göras på olika ställen. Ex: lä​sa i en hörna, laborera med matematik på ett annat ställe.​

 • ​Skapa variation på elevernas arbetsplatser (möjlighet att stå, ligga på golvet, sitta på olika sätt).

 • Tydliggör klassens regler med bilder och konkretisera i olika situationer.

Se goda och mindre bra exempel nedan:

Täckt förvaring döljer onödiga distraktioner.

Varierade arbetsplatser skapar flexibilitet och struktur.


Stora ytor med lugna färger bidrar till arbetsro.

Klassens behov avgör möbleringen.

Avskalade rum, kan enkelt göras trivsamma.

Skärmar och få distraktioner skapar arbetsro.

Utsynsskyddade fönster ger ljus utan distraktioner.

Återkommande färgteman bidrar till trygghet.

Bilstöd/information anslås ordnat.

Få stimuli som distraherar.

Vid tavlan är det extra viktigt att distraktioner undviks.

Ostädade hyllor kan bidra till oro och skapa stress.

Många anslag kan upplevas distraherande.

Färg- eller storleksordnad förvaring ger ett lugnare intryck.

Öppna förvaringsutrymmen med många olika färger kan upplevas störande

Symmetri kan bidra till harmoni, men också vara en distraktion.

Avskärmade fotöljer är både mysiga och bra för koncentrationen.

Fritidsschema

Skoldag

Tydliga scheman med bilder bidrar till trygghet, men kan upplevas röriga om många kontrasterande färger/stilar blandas.