Matematik

Arbetsminne och matematik. Läs här.

Förebygga matematiksvårigheter. Läs här.

Läs om matematiksvårigheter här.

Matematikundervisning och flerspråkighet. Läs om transspråkande här.

Lektion & struktur

 • Använd bilder vid genomgångar och instruktioner.

 • Använd dokumentkamera eller iPad på stativ tillsammans med en projektor vid genomgångar och instruktioner.

 • Samla, använd och dela inspelade genomgångar från Youtube till alla dina elever. De kan då repetera genomgångar så många gånger de behöver utan att känna sig uppmärksammade av klasskamrater.

 • Använd laborativ undervisning - skapar ökad förståelse och lust. Se NCM:s (Nationellt Centrum för Matematik) matematikverkstad.

 • Använd digitala verktyg för att visualisera abstrakta matematiska begrepp eller skeenden. Se exempel.​Pedagogiskt ledarskap

 • Dela upp momenten i mindre/kortare delar för att undvika stressituationer.​

 • Använd olika sinnen, t ex , rita, konkret material, bygga modeller.​

 • Använd olika matematikspel för att lustfyllt repetera och därmed befästa grunder. Exempel på matematikspel

 • Låt eleverna arbeta på individuellt anpassade nivåer, samtidigt som du som pedagog har kontroll. Exempel på sådana tjänster är Kikora.se och Nomp.

 • Förstärk det som räknas ut med illustrativa bilder, som t ex MontessoriSiffror, PlaceValue och Visual Multiplicationtable.

Kompensation

 • Omvandlingstabeller (vikt, volym, sträcka), bildstöd för olika matematiska begrepp och formler. Matteverktyg.

 • Digital formelsamling, exempel finns här.

 • Erbjud tvåradig miniräknare med dubbla fönster (möjlighet att följa med i uträkningarna) eller appen Tydlig som visar de olika stegen i en uträkning.

 • Låt eleven fotografera lästal och få det uppläst för att avlasta ett lågt arbetsminne. Exempel på appar för detta är PrizmoGo, Office Lens och ClaroScan pen. Läs mer om dem här under rubriken "Fotografera och läs upp".

 • Matematiktermer på 26 olika språk, Skolverket. Se språk och termer i pdf-fil via länk här.

Träning

 • Stärk taluppfattningen i de fyra räknesätten. Använd materialet Numicon eller Cuisinairestavar.

 • Tips på appar som tränar taluppfattningen. Läs här.

 • Fokusera på ett avgränsat område i taget för att stärka självförtroendet så att eleven känner att hen lyckas. Visa på ett ingångsvärde (testresultat före träningsinsats) och ett utgångsvärde (testresultat på samma test efter avslutad träningsinsats). Avgränsa även i tid, t ex 15-20 min per dag under fem veckor till just det specifika området.

 • Arbeta explicit med strategier i problemlösning, t ex genom att tillsammans plocka ut betydelsebärande information: Vad går uppgiften ut på? Vilken information behöver jag? Vad ska jag räkna ut först i uppgiften? Är svaret rimligt?

 • Ge stödstrukturer för elevens minne genom att låta eleven använda överstrykningspennor i olika färger för att direkt i uppgiften markera den betydelsebärande informationen.

 • Konkret material kan öka förståelsen.

 • Vid lästal kan det vara effektivt att läsa sista raden i uppgiften först. Detta för att ta reda på vad uppgiften går ut på. För att därefter gå tillbaka till att läsa hela uppgiften.

 • Ge stöd via intensivmatte. Forskaren Görel Sterner (NCM) berättar om detta på Utbildningsradion.