Läs & Skriv

Läs mer om Läs- och skrivsvårigheter på svenska Dyslexiföreningens hemsida.

Läs mer om "Dysseappen" med studietips till barn och ungdomar.

Se UR:s programserie "Jakten på dyslexin".

Läs artikeln om Daniella: Favoritverktyget.

Läs om läsflyt.

Läs om benämning.


Lektion & struktur

 • Eleverna får förklaringar på svåra ord. Se exempel här.

 • Anpassa prov efter elevernas behov.​ Läs mer här.

Pedagogiskt ledarskap

 • Om elever ska läsa högt i klassrummet; försäkra dig om att eleverna är bekväma med det.​

 • Dela upp momenten i mindre/kortare delar för att u​ndvika stressituationer.​

 • Låt eleverna använda olika sinnen, t ex konkret material, bygga modeller, storyline, bild, sångtext/musik.

 • Förstärk med handalfabetet. Handalfabetet.pdf

 • Förstärk med tecken som stöd. Tecken som AKK​ ​ Vill du lära dig mer? Kontakta Elevhälsan i Knivsta.

 • ​Välj läromedel som redan från början är anpassade (tillgängliga) via SPSM:s söktjänst Hitta läromedel

 • ​Arbeta med läsförståelsestrategier i undervisningen (gäller alla ämnen).

 • Ge förförståelse till texter som ska läsas.

 • Organisera läsgrupper.

 • Tänk på att alla elever kanske inte hinner med att läsa textremsan vid filmvisning på annat språk.

 • Ge planerade anteckningar på tavlan/digital ​overhead/presentationer förväg.

 • Skriv ut/dela/maila​ lektionsanteckningar. Görs anteckningarna digitalt från början kan eleverna lätt få detta uppläst med talsyntes.

 • Gör genomgångar och instruktioner mer tillgängliga genom att använda dokumentkamera eller iPad på stativ tillsammans med en projektor.

 • Använd www.classroomscreen.com för att visuellt förstärka den information du ger.

 • Widgitonline kan enkelt användas för att presentera information/instruktioner på ett sådant sätt att avkodningen underlättas, vilket frigör mer energi till lektionens arbetsmoment.

 • Använd icke textbaserade sätt att sprida ämnesinnehåll genom olika lärfilmstjänster som sli.se eller Nationalencyclopediens skoltjänst. ​​

 • Lär eleverna föra anteckningar på olika sätt som t ex röstanteckningar i telefon eller surfplatta.​ Anteckningsappar som även kan spela in ljud/film/foto finns Här, under rubriken "Att lyssna och anteckna samtidigt".

 • Ge eleverna stöd i att utveckla sin studieteknik genom filmklipp som t ex Fannys pluggtips: Dyslexi.


Kompensation

​Tillgodogöra sig text

Generellt

 • Undvik att använda handskrivet textmaterial. Elevernas energi ska inte behöva gå åt till att tyda lärarens handstil.

 • Erbjud läslinjal (finns olika varianter både, digitala och analoga).

 • Läs texten för eleverna.

 • Läs uppgifterna för eleverna.

 • Dela upp momenten i mindre/kortare delar för att undvika stressituationer.

 • Välj texter/uppgifter som redan finns inlästa och hjälp eleverna att hitta lässtrategier för att tillsammans med digitalt uppläsningsstöd tillgodogöra sig textinnehållet.

 • Använd lättlästa versioner av skönlitteratur, faktatexter och nyheter.

 • Använd ljudbok i kombination med pappersbok för att stödja läsningen.

 • Ge planerat innehåll i förväg (anteckningar på tavlan, presentationer och filmer).

 • Ge texter som ska läsas under lektionstid i förväg. Gärna digitalt för att kunna läsas med talsyntes.

 • Begränsa (= anpassa utifrån elevernas förmåga) texten för läsning.

 • Låt eleverna få stryka under och göra anteckningar i läroboken.

 • Låt eleverna använda markeringspennor i olika färger för att sortera kunskapsmaterialet. Stryka under städer med en färg, floder med en annan osv.

 • Anpassa texter på olika sätt, t ex förstora till större typsnitt, större mellanrum mellan raderna, större mellanrum mellan orden.

 • Texten skriven mot blå bakgrund (eller annan färg som känns bra för eleverna).

Digitalt

 • Använd typsnitt utan seriffer. Seriffer = "fötter" på bokstäver.​​ Exempel på typsnitt utan seriffer är Skolstil, Arial och Verdana.

 • Undersök om befintligt läromedel finns digitalt och inläst från tillverkaren. Ofta ingår dessa tjänster idag.

 • Använd SPSM:s söktjänst Hittalaromedel för att hitta läromedel som passar hela din elevgrupp.

 • Genom Inläsningstjänst kan alla elever i Knivsta kommun både lyssna på läromedel och anpassa uppläsningshastigheten.

 • Låna och läs skönlitteratur digitalt via Legimus (text, ljud och bild). Få inloggning till eleverna genom att kontakta din lokala talboksbiblioteksadministratör här.

 • Låna och läs skönlitteratur digitalt via biblioteket (ljudbok).

 • ​Prova en Penfriend och spela in muntliga instruktioner/svar.

 • Prova en Livescribe Smartpen och spela in ljudet från lektionen/genomgången.

Endast på iPads

 • Gör Internetsidor lättlästa på följande sätt om eleverna besöker Internet från en iPad med appen Safari.

 • Fotografera en text och få den uppläst av talsyntes med appen ClaroScanpen (finns inköpt till Knivsta kommun)

 • Fotografera en text och öppna den i ClaroSpeak. Texten görs då om till önskat typsnitt, radavstånd, teckenavstånd och kan läsas upp av talsyntes.

 • Öppna en pdf i appen ClaroPDF. Få texten uppläst, utan ändrad layout. Möjlighet att markera text och göra anteckningar på pdf:en.

Endast på PC

 • Använd Words utbildningsverktyg. Verktyget erbjuder uppläst text, anpassat radavstånd, bildstöd, läslinjal m m.

 • Använd stavningsprogrammen StavaRex för svenska och Spellright för engelska. Programmen finns i webbversionen av Word under startfliken i Knivsta kommuns edu-datorer. Lär dig mer om tilläggen här.

Producera text

Generellt

 • Ta hänsyn till elevernas förmåga vid bedömning av stavfel.

 • Använd sekvensbilder och mallar som hjälp för skrivandet (inledning, handling, avslut).

 • Använd stödord som hjälp för skrivandet.

 • Anpassa textuppgiften som ska skrivas utifrån elevernas förmåga.

 • Erbjud eleverna anteckningsstöd, t ex att få ta del av en klasskamrats anteckningar.

Digitalt

 • Erbjud möjlighet att tala in text via telefon, dator eller surfplatta.​

 • Använd digitala lösningar som ljudar när eleven skriver.

Endast på iPad

 • Skriv med appen ClaroSpeak (inköpt av Knivsta kommun) Anpassa typsnitt, rad-/bokstavsavstånd, färgtema och uppläsningsönskemål efter elevens behov. Spara på Onedrive för formativ bedömning. Rättstavningsprogram med bildstöd ingår liksom ordprediktion.

 • Appen OribiWriter fungerar ungefär lika som ClaroSpeak, har färre funktioner, men något mer träffsäker rättstavningsdel. Läs mer om appen här.

 • Läs om olika ljudande-tangentbordsappars styrkor och svagheter här.

Endast på PC

 • Använd stavningsprogrammen StavaRex för svenska och Spellright för engelska. Programmen finns i webbversionen av Word under startfliken i Knivsta kommuns edu-datorer. Lär dig mer om tilläggen här.


Träning

Lästräning

 • Träna läsflyt * Om att träna läsflyt, läs här. *Utveckla läsflytet - olika metoder, läs här.

 • Genomför intensivläsningsperiod med:

    • TIL, Tidig Intensiv Lästräning. Läs mer här.

    • Bravkod. Läs mer här.

    • Wendick. Läs mer här.

 • Träna avkodning med Trugs. Trugs

 • Lexia/Provia för individuell intensivträning av olika läsförmågor. Finns med kommunlicens.

 • Träna olika läsförståelsestrategier. Använd en strukturerad metod där eleverna får stöd med olika tekniker, till exempel genom att skapa inre bilder av det lästa. Läs mer här.

 • Träna läsning tillsammans med uppläsningsstöd från en digital tjänst som t ex Inläsningstjänst.se.

 • Träna textförståelse genom att läsa eller lyssna på texter och svara på frågor med hjälp av Nationalencyclopediens skoltjänst E-språk.

 • Fonomix - multisensorisk träning som kan användas i alla åldrar. Läs mer här.

Skrivträning

 • Ge modeller och exempel på hur en text kan utformas.​

 • Lär eleverna att använda tankekartor för att strukturera sitt skrivande.

 • Läs om digitala tankekartor här

 • Använd Lexia/Provia för grundläggande skrivträning. Finns med kommunlicens.

 • Förenkla det digitala skrivandet med tangentbordsträning. Klicka här för att hitta tangentbordsträningsövningar.

Stavningsträning