Kommunikation & information

Läs mer om svårigheter med kommunikation och information här.

Sociala berättelser och seriesamtal, läs här.

Fysisk lärmiljö

 • Låt eleverna vid lunchen sitta i ett lugnare rum för att lättare kunna ta in tal och delta i gemenskapen runt matbordet.

 • Organisera rastlekar och återkommande aktiviteter som eleverna känner igen.

 • Vuxenstöd som hjälper till att reda ut konflikter.

Lektion & struktur

 • Använd hörselhjälpmedel, till exempel brusreducerande hörlurar. Läs mer eller låna här

 • Komplettera muntlig information med bilder på bärande begrepp.​

 • Säg: "Är det något jag har varit otydlig med?" (Säg inte: "Har du/ni förstått?"​)

 • Summera alltid vad du sagt i slutet av lektionen.

 • Vid muntlig instruktion; ge ett led i taget.

 • Ge eleverna tid att bearbeta det de hör.

 • Om eleverna har svårt att själv fråga - ge dem information utifrån de sju frågorna. De sju frågorna

 • Låt eleverna arbeta i ett lugnare rum, särskilt vid grupparbeten, så att de kan ta in det som sägs i gruppen.

 • Använd överenskomna tecken vid vissa situationer.

 • Låt eleverna prova olika sätt att göra lektionsanteckningar. Läs mer om digitala anteckningslösningar här under rubriken "Att lyssna och anteckna samtidigt".

 • Tydliga, enkla, konkreta förklaringar till vad vi vill att eleverna ska göra. ("Jag vill att du ska gå direkt till din låda och hämta...")

 • Undvik frågor och negationer. ("Du ska inte ringa..." "Du ska inte knuffa till någon när du ska…")

 • Visa och agera istället för att ge långa förklaringar (= undvik tjat).

 • Ge uppgifter med flervalsfrågor så att eleverna inte behöver hitta på alla orden själv.

 • Anslå ett tydligt dagsschema med bildstöd.

 • Eleverna får förklaringar på svåra ord (muntligt, papper, bilder, digitalt).

 • ​Välj läromedel som redan från början är anpassade (tillgängliga) via SPSM:s söktjänst Hitta läromedel​ ​​

 • ​Arbeta med läsförståelsestrategier i undervisningen (gäller alla ämnen).

 • Ge förförståelse till uppgifter som ska lösas.

 • Ge planerade anteckningar i förväg på tavlan eller projektorduken.

 • Skriv ut/dela/maila​ lektionsanteckningar.

 • Gör genomgångar och instruktioner mer tillgängliga genom att använda dokumentkamera eller iPad på stativ kopplad till projektor.

 • Använd NE Skolas digitala resurser och filmer. ​​

Pedagogiskt ledarskap

 • Var rak och tydlig i kommunikationen, linda inte in budskap.

 • Undvik ironi.

 • Använd färre ord, begränsa meningslängden.

 • Låt eleverna använda olika sinnen, t ex konkret material, bygga modeller, storyline, bild, sångtext/musik.

 • Förstärk med handalfabetet och/eller tecken som stöd. Vill du lära dig mer? Kontakta Elevhälsan i Knivsta.

 • Ge instruktioner muntligt, skriftligt och med bilder.

 • Använd www.classroomscreen.com för att visuellt förstärka den information du ger.

 • Widgitonline kan enkelt användas för att skapa ordlistor/scheman/tankekartor med bilder

 • Använd samarbetsövningar för att träna upp färdigheter och öka sammanhållningen i klassen.Kompensation

 • Ge gärna skriftliga instruktioner i förväg, så att eleverna hinner bearbeta informationen och få den tid att svara som de behöver.

 • Dela upp momenten i mindre/kortare delar för att undvika stressituationer.​

 • Ge eleverna extra tid.

 • Använd sociala berättelser och seriesamtal för att förklara eller reda ut missförstånd. ur Hantera konflikter och förebygg våld (2013) .

 • Appen Ritprata kan användas i arbetet med sociala berättelser och seriesamtal.

 • Visa eleverna hur man kan inleda och genomföra några lekar.

 • Rollekar kan bli lättare om de kretsar kring leksaker, t ex doktorsleksaker eller te-serviser.

 • Planera in återhämtningspauser.

 • Fungera som en "samtalslots". Ställ tydliga frågor, sammanfatta, stäm av och fråga om du har uppfattat eleverna rätt.

 • Hjälp eleverna sätta ord på hur de upplever något genom att använda en skala 0-5 eller 0-10 eller känslotermometer. Dagens känsla Känslotermometer

 • Träna eleverna att inleda och avsluta samtal genom att till exempel rollspela.

 • Elever som avbryter kan ha nedsatt arbetsminne. De kan rita eller skriva ner sina tankar innan de försvinner ur minnet medan de väntar på sin tur.

 • Skriv digitalt med stöd av Widgitonline i på webbsidan eller i appen WidgitWriter och få både uppläsnings- och bildstöd samtidigt som du skriver.