ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ตั้งอยู่ริมถนนสายอ่างทอง-สิงห์บุรี ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จัดตั้งขึ้นด้วยเจตนารมณ์ที่จะเริ่มการพัฒนาคนให้มีคุณภาพในอนาคต เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปี 2549 ปัจจุบันมีนักเรียน 160 คน เปิดการสอน 6 ห้อง ตั้งแต่อนุบาล 1 จนถึงอนุบาล 3 มีครู 8 คน มีการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา และบุคลากรให้ได้มาตรฐานและต่อเนื่อง ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองนำบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้เด็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ และประสานความร่วมมือจัดการศึกษา ในการพัฒนาเด็กระหว่างผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอื่นๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยในปี 2549 ได้รับรางวัลศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ระดับดี (กรมอนามัย) ปี 2550 ได้รับรางวัลศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ระดับดีมาก (กรมอนามัย) และปี 2551 ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยมระดับประเทศ รางวัลที่ 3