โรงเรียนเทศบาล 4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง

“พัฒนาผู้เรียน มีความรู้ คู่คุณธรรม นำวิชาการ สู่ความเป็นเลิศด้านมาตรฐาน” มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้มาตรฐานทุกๆด้าน โดยเฉพาะด้านภาษา และสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย และยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ภาครัฐและภาคเอกชน ให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อพัฒนารากฐานของโรงเรียน ไปสู่ประชาคมอาเซียน


ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม