โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล

“จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาไอที นักเรียนมีสุนทรีย์ภาพ เน้นเศรษฐกิจพอเพียง สู่ประชาคมอาเซียน” เป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ผ่านเกณฑ์การประเมินของ ส.ม.ศ. และผลการสอบโอเน็ตของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมีสุนทรีย์ภาพ ด้านศิลปะ ด้านกีฬา ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ รวมถึงมุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคลสู่ประชาคมอาเซียน


ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม