โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

"วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำด้านอาชีพ" จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน และนอกโรงเรียน มีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพตามที่นักเรียนถนัด และสนใจ ทั้งนี้ยังมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนด้านทุนทรัพย์ในการศึกษา


ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม