โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน

"เด็กต้องได้รับการพัฒนา และส่งเสริมให้เป็นเด็กที่สมบูรณ์ เป็นทั้งคนดี คนเก่ง มีความสุข รักการเรียน พึ่งตนเองได้" มีกระบวนการเรียนรู้โดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการ ตามวัยที่เหมาะสม ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา อีกทั้งยังเน้นในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพ จนกระทั่งได้รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี" ดีเด่น ประจำปี2560 ปีที่ 3 ติดต่อกันจากกระทรวงแรงงาน และยังได้รับโล่เกียรติคุณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ"


ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม