ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง

เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบที่สามารถจัดประสบการณ์พัฒนาเด็กเล็กอย่างรอบด้านและสมดุล ส่งเสริมสนับสนุนร่วมมือกับองค์กร ภูมิทัศน์เอื้ออาทรต่อการเรียนรู้ ระบบดูแลได้อย่างมาตรฐานและต่อเนื่อง สื่ออุปกรณ์ที่ครบเครื่องทางปัญญา พัฒนาบุคลากรอย่างมีคุณภาพ มุ่งพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน


ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม