ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP)

ประวัติความเป็นมา

ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) ที่ตั้ง ถ.อ่างทอง-สิงห์บุรี ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 เป็นอาคาร คอนกรีต 2 ชั้น มีพื้นที่ชั้นสอย 1,950 ตารางเมตร ใช้งบประมาณจังหวัดอ่างทอง จำนวน 50,600,000 บาท เป็นศูนย์การเรียนรู้ประจำท้องถิ่น เป็นแหล่งการเรียนรู้ รูปแบบใหม่ที่ไร้พรมแดน เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของเด็กเยาวชน และประชาชน เน้นการปลูกฝัง นิสัยรักการอ่าน การแสวงหาความรู้ ด้วยตนเองในบรรยากาศเรียนรู้ผ่านสื่อ และ นวัตกรรมที่หลากหลาย เป็นการผสมผสานความรู้ต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ ICT ทางด้านเนื้อหาสาระ เชิงวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอาชีพ ข้อมูลข่าวสารในรูปมัลติมีเดีย ที่ทันสมัยมีการจัดนิทรรศการ มีกิจกรรม ลานสานฝัน ห้องสืบค้น ห้องเรียน อัจฉริยะ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องฉายภาพยนตร์ ห้องประชุม ห้องเกียรติประวัติ ภายใต้กรรมการที่ปรึกษา กรรมการบริหารศูนย์ และคณะกรรมการที่เข้มแข็ง จะส่งผลให้ศูนย์ AKAP เป็นขุมทรัพย์ความรู้ เป็นตลาดวิชา ตลาดปัญญา ตลาดอาชีพ ของคนจังหวัดอ่างทองได้อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ สู่ความสำเร็จ


งานด้านการบริการ

1. บริการการอ่าน

2. บริการยืม - คืน บริการให้ยืม - คืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ

3. บริการแนะนำการใช้ห้องสมุด

4. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

5. บริการแนะแนวการอ่าน

6. บริการสอนการใช้ห้องสมุด

7. บริการอินเทอร์เน็ต

8. บริการอื่นๆ ที่ห้องสมุดอาจจัดขึ้น เช่น บริการโสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ บริการชุมชน บริการขอใช้สถานที่ประชุม เป็นต้น


ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม