โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยกองการศึกษา มีส่วนร่วมที่สำคัญในการจัดการศึกษาพื้นฐาน คือ ระดับปฐมวัย ระดับอนุบาลศึกษา ระดับปฐมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา โดยมีสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน 4 สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 ศูนย์ รวมทั้งขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง ดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน

2. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุทธาวาส

3. โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล

4. โรงเรียนเทศบาล 4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง

6. ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP)


ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม