สำนักปลัดเทศบาล

“ยิ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจบริการ มุ่งพัฒนาเทศบาล สรรค์สร้างเพื่อสังคม”

สำนักปลัดเทศบาล ภายใต้การบังคับบัญชาของปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล ปลัดเทศบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ด้านธุรการและงานสารบรรณ การเลือกตั้ง การบริหารงานบุคคล งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วที่สุด


ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม