สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง

“บริหารโปร่งใส มั่นคงก้าวไกล ใส่ใจบริการ”

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอ่างทอง ให้บริการรับจำนำด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชน และยึดหลักธรรมาภิบาล โดยมีนโยบายรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือและยังรักษามาตรฐานการรับจำนำด้วยความเชี่ยวชาญ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้


ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม