กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

“มุ่งพัฒนาเมืองน่าอยู่ นำสู่สิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมชีวีมีสุข”

เพื่อให้ประชาชนชาวเมืองอ่างทองมีสุขภาพที่ดี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอ่างทองจึงพัฒนากิจกรรมต่างๆ ขึ้นเพื่อดูแลและให้บริการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานสาธารณสุขมูลฐาน งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ ควบคุมกิจการการค้าประเภทต่างๆ งานสัตวแพทย์ ควบคุมแก้ไขเหตุเดือดร้อนและมลภาวะ งานทำความสะอาดถนน เก็บขยะมูลฝอย ควบคุมการฆ่าสัตว์, โรงฆ่าสัตว์และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

จากศูนย์แพทย์ชุมชน สู่โรงพยาบาลอ่างทอง 2 และ 3

จากปัญหาความแออัดของผู้ป่วยที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลอ่างทอง ทำให้ประชาชนที่เจ็บป่วยในเขตเทศบาลไม่สามารถเข้ารับการรักษาของโรงพยาบาลอ่างทอง ได้อย่างทั่วถึง นายชัย สุวพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง จึงมีแนวความคิดที่ จะปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงได้ก่อตั้งโรงพยาบาล 2 และ 3 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลอ่างทองและทีมสหสาขาของโรงพยาบาลอ่างทอง

ตารางการให้บริการโรงพยาบาลอ่างทอง 2

คลินิกพิเศษ ให้บริการตรวจโรคทั่วไป ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

คลินิกสุขภาพเด็กดี ให้บริการทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือน เวลา 08.30 - 12.00 น.

คลินิกทันตกรรม ให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

คลินิกโรคเรื้อรัง ให้บริการทุกวันพุธ ที่ 2 ของเดือน เวลา 08.30 - 12.00 น.

คลินิกตรวจมะเร็งปากมดลูก ให้บริการทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 16.30 น.

คลินิกผู้สูงอายุ ให้บริการทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน เวลา 10.00 - 15.00 น.

ตารางการให้บริการโรงพยาบาลอ่างทอง 3

โรงพยาบาลอ่างทอง 3 ให้บริการตรวจโรคทั่วไป ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

วันจันทร์ แพทย์อายุรกรรม

สูตินรีเวช

กุมารเวชกรรม

แพทย์กระดูกและข้อ

อังคาร ตรวจรักษาโรคทั่วไป

พุธ ตรวจรักษาโรคทั่วไป

พฤหัสบดี ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ศุกร์ ออกหน่วยบริการนอกโรงพยาบาล

1. โรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพจำปาหล่อ

2. โรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพคลองบัว

3. โรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพบ้านแห

4. โรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพ


ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม