กองสวัสดิการสังคม

“ยึดชุมชนเป็นฐาน ประสานเครือข่าย หลากหลายกิจกรรม ทำให้ต่อเนื่อง เน้นเรื่องคุณภาพสังคม”

เพื่อเป็นการตอบรับกับนโยบายท่านนายก ที่เน้นให้เทศบาลเข้ามาดูแลด้านสวัสดิการชุมชน การพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก ทั้งกองสวัสดิการสังคมได้ลงพื้นที่ฟังเสียงของประชาชน ทำให้เราได้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริง จึงพยายามปรับรูปแบบโครงการให้สอดคล้องกับชุมชนชาวเมืองอ่างทอง เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด


ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม