กองช่าง

“ก่อสร้างเมืองด้วยมาตรฐาน สร้างสรรค์งานเพื่อสังคม”

กองช่างเทศบาลเมืองอ่างทอง มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ถนน อาคาร สะพาน แหล่งน้ำ ฯลฯ งานประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานก่อสร้าง งานวิศวกรรม งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค งานซ่อมบำรุงทาง, อาคาร, สะพานและแหล่งน้ำ งานควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบำรุงในกิจการประปา จัดทำทะเบียนสิ่งก่องสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล งานสวนสาธารณะ รวมถึงงานธุรการและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอ่างทองเป็นที่ตั้งโดยเสมอมา


ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม