กองคลัง

“ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจประชาชน”

กองคลัง เทศบาลเมืองอ่างทอง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ในด้านการบริการประชาชน นั้น กองคลังรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจและจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดินและค่าธรรมเนียมทุกประเภท รวมทั้งจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนภาษี ค่าธรรมเนียม ตลอดจนให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีแก่ประชาชนที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการชำระภาษี พร้อมทั้งจัดการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนหันมาสนใจการชำระภาษีมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้กองคลังยังกำกับดูแลการจ่าย การรับ การเก็บรักษาเงินและการนำส่งเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา การหักภาษีเงินได้และนำส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การรายงานเงินคงเหลือประจำวัน งานจัดทำงบประมาณและแสดงฐานะการเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบประมาณโครงการ เงินสะสม งานจัดทำบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้-รายจ่าย งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาล งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินของเทศบาล งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม