กองการศึกษา

“เมื่อไม่เรียนแล้วใยเจ้าจะรู้ เมื่อไม่ดูแล้วใยเจ้าจะเห็น

เมื่อไม่ทำแล้วใยเจ้าจะเป็น ยามยากเข็ญแล้วใครเล่าจะช่วยเรา”

ความรู้เป็นสิ่งสำคัญมากต่อทุกๆ คน ดังนั้น เทศบาลเมืองอ่างทองจึงให้ความสำคัญต่อการศึกษาของเด็กๆ ในเมืองอ่างทองเป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่ชั้นปฐมวัย อนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 4 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง อีกทั้งยังมีขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) ซึ่งเป็นห้องสมุดเปิดให้บริการทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน คือ งานกิจการนักเรียน งานธุรการ งานระบบสารสนเทศ งานการเจ้าหน้าที่ งานนิเทศ งานส่งเสริมศึกษาและวัฒนธรรม งาน เพื่อรองรับการศึกษาของเด็กๆ อย่างเพียงพอ มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนและกิจกรรมนันทนาการให้เด็กๆ มีพัฒนาการทั้งทางด้านสติปัญญา การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ภาษา การปรับตัว เพื่อให้เป็นบุคลากรที่ดีต่อไปในอนาคตซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม