หน่วยงานภายในเทศบาลเมืองอ่างทอง

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม

สถานธนานุบาล

โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลเมืองอ่างทอง


ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม