วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างทอง


เมืองน่าอยู่

น่าเที่ยว

สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พร้อมพัฒนาองค์กร

สู่สังคมคุณภาพชีวิตดี อย่างยั่งยืน


ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์การศึกษา

1. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน มีทักษะชีวิต สามารถแสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมของตนเอง และกลุ่มประเทศอาเซียน

2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพนักเรียนทุกกลุ่ม ในทุกด้านแบบบูรณาการ โดยยึดคุณธรรม นำความรู้และหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ดี เก่งและมีความสุข)

3. สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมบทบาทภาคีเครือข่าย ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานชาติ

4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพ สวัสดิการ ความก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์

6. ก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน เครื่องมือเครื่องใช้ ให้เพียงพอและทันสมัย

ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์สังคม

1. ส่งเสริม สนับสนุน สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันทางสังคม

2. รณรงค์สร้างจิตสำนึกของคนไทยในสังคม ให้ตระหนักในหน้าที่ มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปกป้องและเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

3. ส่งเสริม สนับสนุน บทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น   

1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพื้นฐาน ภายในท้องถิ่น เพื่อให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการพื้นฐานได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา และสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

3. ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการให้กับประชาชนภายในท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีสวัสดิการและนันทนาการอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ

4. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและกระบวนการบริหารการเงิน การคลัง ให้สอดคล้องกับหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้และสร้างงานเพิ่มขึ้น สร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

5. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้เป็นองค์กรที่ได้มาตรฐาน บุคลากรที่มีคุณภาพและมีระบบการบริหารจัดการที่ดี

6. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

7. พัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งเชิงรับและเชิงรุก


ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม