ผู้บริหารเทศบาลเมืองอ่างทอง

คำกล่าวเจตจำนงของผู้บริหาร

ข้าพเจ้า นายชัย สุวพันธุ์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

ขอแสดงเจตจำนง ต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ต่อสาธารณชนและประชาชนทั่วไปว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานของหน่วยงาน ภายใต้อำนาจหน้าที่ ของเทศบาลเมืองอ่างทอง ด้านการบริหารองค์กร และด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ด้านการบริการ ตลอดจนอำนวยความสะดวกในหน่วยงาน

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มกำลังความสามารถ จะใช้อำนาจหน้าที่ โดยยึดหลัก ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

นายชัย สุวพันธุ์

นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

นายชัย สุวพันธ์ุ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอ่างทอง เกิดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2488 ณ ตลาดทรัพย์สิน ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนปัทมโรจน์ราษฎร์บำรุง(โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมในปัจจุ บัน) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

นายชัย สุวพันธ์ุ เป็นนักพัฒนาที่เข้าใจถึงศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดอ่างทอง ตลอดจนลักษณะทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเกษตรกรรม จึงส่งเสริมให้เกษตรกรทำไร่นาสวนผสม เลี้ยงสัตว์ ส่งเสริมและจัดให้มีตลาดขายส่งสินค้าทางการเกษตร และตลาดปลา ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในภาคกลาง การดำเนินงานด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีผลงานเป็นที่ยอมรับจำนวนมาก เช่น เปลี่ยนสถานที่ทิ้งขยะให้เป็นที่อยู่อาศัย คือ เมืองใหม่ชัยมงคล สร้างบ้านรัตตัญญูเป็นที่อยู่อาศัยของคนชรา คนพิการและผู้ขาดโอกาส พัฒนาถนนหนทาง ไฟฟ้าจราจร บ่อบำบัดน้ำเสีย แหล่งกำจัดขยะมูลฝอย สร้างโรงเรียนและพัฒนาจนได้รับรางวัลพระราชทาน จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น ชมรมสามล้อแดงรับจ้าง ชมรมจักรยานยนต์รับจ้าง กลุ่มออมทรัพย์ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และภูมิปัญญา ท้องถิ่น จัดสร้างสวนสุขภาพสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ สวนสมุนไพร ยกระดับศูนย์แพทย์ชุมชนเป็นให้โรงพยาบาลอ่างทอง 2 โรงพยาบาลอ่างทอง 3 และยังได้ทำนาปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวหอมมะลิ 501 อีกกว่า 100 ไร่ มานานกว่า 10 ปีแล้ว โดยผลผลิตทั้งหมดนั้นจะนำมาสีเองแล้วนำบรรจุถุงแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านผู้ยากไร้ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม