ทำเนียบปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง

1. นายเจริญ ตะเคียนงาม 4 พฤศจิกายน 2479 – 19 กรกฎาคม 2482

2. นายผัน กลั่นจันทร 19 กรกฎาคม 2482 – 8 ธันวาคม 2491

3. นายสถาพร รื่นราตรี 8 ธันวาคม 2491 – 14 มีนาคม 2502

4. นายวีระ พรหมจันทร์ 14 มีนาคม 2502 – 15 กันยายน 2502

5. นายพยุธ จงตระกูล 31 มกราคม 2504 – 1 มกราคม 2506

6. นายสง่า ประสาทเขตต์การ 1 พฤศจิกายน 2506 – 6 ตุลาคม 2508

7. นายผาสุข สุบรรณเสณี 6 ตุลาคม 2508 - 1 พฤศจิกายน 2512

8. นายไพศาล อนันตชาตรี 1 พฤศจิกายน 2512 – 1 กรกฎาคม 2513

9. นายบุญส่ง ไตรรัตนานาถ 1 กรกฎาคม 2513 – 1 พฤศจิกายน 2514

10. นายนพรัตน์ หนูช่วย 1 พฤศจิกายน 2514 – 15 กันยายน 2515

11. นายเล็ก มาลัยวงศ์ 15 กันยายน 2515 – 1 พฤษภาคม 2518

12. นายสัมฤทธิ์ อาบสีนาค 15 พฤษภาคม 2518 – 31 มกราคม 2520

13. นายสิทธิ์ จาบจินดา 31 มกราคม 2520 – 1 มีนาคม 2522

14. นายไชยวัฒน์ ธำรงศรีสุข 1 มีนาคม 2522 - 1 มีนาคม 2524

15. นายพินิจ วีระหงษ์ 1 มีนาคม 2524 – 15 กุมภาพันธ์ 2528

16. นายชุบ เพ็ญศิริ 15 กุมภาพันธ์ 2528 – 11 ตุลาคม 2529

17. นายประวิทย์ แสงทัศน์ 11 ตุลาคม 2529 – 1 ตุลาคม 2530

18. นายสุกิจ อชะปาละศิริ 1 ตุลาคม 2530 – 11 ตุลาคม 2531

19. นายเอนก ศิริวรรณยา 11 ตุลาคม 2531 – 31 ตุลาคม 2532

20. นางประภาพร สุรสินธ์สาคร 31 ตุลาคม 2532 – 1 ตุลาคม 2533

21. นายเสรี ทองเทศ 1 ตุลาคม 2533 – 1 มกราคม 2535

22. นายโอฬาร ตั้งตราตระกูล (รักษาการ) 1 มกราคม 2535 – 8 มิถุนายน 2535

23. นายเกรียงศักดิ์ สุเมธอมรรัตน์ 8 มิถุนายน 2535 – 1 ตุลาคม 2536

24. นายสนอง ประดิษฐ์ชำ 1 ตุลาคม 2536 – 14 ตุลาคม 2539

25. นายเคน สันติธรรม 14 ตุลาคม 2539 – 8 ตุลาคม 2541

26. นายสนอง ประดิษฐ์ชำ 8 ตุลาคม 2541 – 8 ตุลาคม 2542

27. นางบุญสม วัชรากร (รักษาการ) 8 ตุลาคม 2542 – 31 มีนาคม 2543

28. นายบุญทัน บุญมีศิริกุล 1 เมษายน 2543 – 30 กันยายน 2543

29. นายนที ทองมี 1 ตุลาคม 2543 – 31 กรกฎาคม 2544

30. นายเล็ก ภูมรินทร์ 31 กรกฎาคม 2544 – 1 ตุลาคม 2544

31. นายเชาว์ กุฎาคาร 2 ตุลาคม 2544 – 8 กุมภาพันธ์ 2545

32. นายดิเรก โกพลรัตน์ 19 เมษายน 2545 – 30 กันยายน 2556

33. นายวรยศ กิจพานิช 13 มกราคม 2557 – 31 ตุลาคม 2559

34. นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร 1 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน


ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม