ทำเนียบนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

1. ร.ต.อ.ขุน ไชยยาภิรัติ 4 พฤศจิกายน 2479 – 4 กุมภาพันธ์ 2480

2. นายบุญมี วรสัตย์ 4 กุมภาพันธ์ 2480 – 19 กรกฎาคม 2482

3. นายปรีติ เมธาวณิชย์ 19 กรกฎาคม 2482 – 24 เมษายน 2483

4. นายผัน มงคล 24 เมษายน 2483 – 13 มกราคม 2496

5. หลวงบวรรัฐนิติ 14 มกราคม 2496 – 10 มิถุนายน 2496

6. พ.ต.อ.หลวงอาสาภูธร 10 มิถุนายน 2496 – 12 เมษายน 2497

7. พ.ต.ท.เชาว์ บุณยรัตพันธ์ 19 เมษายน 2497 – 5 มิถุนายน 2497

8. นายวิรัตน์ ศุขะพันธุ์ 5 มิถุนายน 2497 – 30 กันยายน 2498

9. นายคมน์ สุนทรนันท์ 5 ตุลาคม 2498 – 7 มกราคม 2500

10. นายรวย เสนาแพทย์ 7 มกราคม 2500 – 21 มิถุนายน 2501

11. นายผัน มงคล 21 มิถุนายน 2501 – 21 มิถุนายน 2502

12. นายยรรยง ศุนาลัย 21 มิถุนายน 2502 – 28 สิงหาคม 2502

13. นายเสริม สายเขมะ 28 สิงหาคม 2502 – 1 มิถุนายน 2503

14. นายจรัล ณ สงขลา 1 มิถุนายน 2503 – 1 กุมภาพันธ์ 2507

15. นายประเสริฐ ชินะจิตร 1 กุมภาพันธ์ 2507 – 12 กุมภาพันธ์ 2510

16. นายผัน มงคล 12 กุมภาพันธ์ 2510 – 12 ธันวาคม 2514

17. นายบำรุง ชะนะมา 12 ธันวาคม 2514 – 29 ธันวาคม 2515

18. นายปรีชา ศุขะพันธุ์ 29 ธันวาคม 2515 – 27 ธันวาคม 2517

19. นายชัย สุวพันธุ์ 27 ธันวาคม 2517 – ปัจจุบันซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม