นายชัย สุวพันธ์ุ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอ่างทอง เกิดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2488 ณ ตลาดทรัพย์สิน ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนปัทมโรจน์ราษฎร์บำรุง (โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมในปัจจุบัน) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

นายชัย สุวพันธ์ุ เป็นนักพัฒนาที่เข้าใจถึงศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดอ่างทอง ตลอดจนลักษณะทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเกษตรกรรม จึงส่งเสริมให้เกษตรกรทำไร่นาสวนผสม เลี้ยงสัตว์ ส่งเสริมและจัดให้มีตลาดขายส่งสินค้าทางการเกษตรและตลาดปลาที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในภาคกลาง การดำเนินงานด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีผลงานเป็นที่ยอมรับจำนวนมาก เช่น เปลี่ยนสถานที่ทิ้งขยะให้เป็นที่อยู่อาศัย คือ เมืองใหม่ชัยมงคล สร้างบ้านรัตตัญญูเป็นที่อยู่อาศัยของคนชรา คนพิการและผู้ขาดโอกาส พัฒนาถนนหนทาง ไฟฟ้าจราจร บ่อบำบัดน้ำเสีย แหล่งกำจัดขยะมูลฝอย สร้างโรงเรียนและพัฒนาจนได้รับรางวัลพระราชทาน จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น ชมรมสามล้อแดงรับจ้าง ชมรมจักรยานยนต์รับจ้าง กลุ่มออมทรัพย์ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดสร้างสวนสุขภาพสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ สวนสมุนไพร ยกระดับศูนย์แพทย์ชุมชนเป็นให้โรงพยาบาลอ่างทอง 2 โรงพยาบาลอ่างทอง 3 และยังได้ทำนาปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวหอมมะลิ 501 อีกกว่า 100 ไร่ มานานกว่า 10 ปีแล้ว โดยผลผลิตทั้งหมดนั้นจะนำมาสีเองแล้วนำบรรจุถุงแจกจ่ายให้แก่ชาวบ้านผู้ยากไร้

ผู้บริหารเทศบาล