ประวัติเทศบาลเมืองอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทองเป็นเทศบาลเมืองขนาดกลาง จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา ตราไว้ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2479 สำนักงานเดิมเป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูงต่อมาได้ปรับปรุงต่อเติมเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น ภายหลังประสบกับภาวะน้ำท่วม คณะเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลจึงเห็นควรให้สร้างอาคารสำนักงานขึ้นใหม่เป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น กว้าง 15 เมตร ยาว 50 เมตร ชั้นล่างใช้สำหรับจอดรถ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 16,820,000 บาท โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในเขตเทศบาลร่วมกันบริจาคสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง ตั้งอยู่ใกล้กับวัดต้นสนและวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง เลขที่ 18 ถนนเทศบาล 8 ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง

ตราเทศบาลเมืองอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทองตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 และ 334 เป็นระยะทางประมาณ 108 กิโลเมตร มีพื้นที่ในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 6.193 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลเมืองอ่างทอง เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งไหลผ่านตัวเมืองทางทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ลักษณะคล้ายเมืองอกแตกคือมีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมืองแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ฝั่ง โดยพื้นที่ในเขตเทศบาลจะอยู่ในระดับความสูง 3.00 - 6.00 เมตร เมื่อถึงฤดูน้ำหลากน้ำจะไหลเข้าท่วมพื้นที่โดยรอบ มีคลองหลายสายในบริเวณชุมชน ได้แก่ คลองบางแก้ว คลองลำท่าแดง ทางทิศใต้ของบริเวณชุมชนไหลมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลตลาดหลวง นอกจากนี้ยังมีคลองส่งน้ำและคลองชลประทานทางทิศตะวันตกและทิศตะวันออก ขนาบทั้งสองข้างของชุมชน โดยมีจำนวนประชากรประมาณ 14,600 คน จำนวนครัวเรือนประมาณ 5,700 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2560) แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 เขต คือ

ตำบลตลาดหลวงทั้งตำบล

ตำบลบางแก้วทั้งตำบล

ตำบลโพสะ หมู่ที่ 8 บางส่วน

ตำบลย่านซื่อ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3 บางส่วน

ตำบลบ้านอิฐ หมู่ที่ 11 บางส่วน

ตำบลบ้านแห หมู่ที่ 6 บางส่วน

ตำบลศาลาแดง หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 3 บางส่วน


ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม