ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ชาติฉบับประชาชน

ขั้นตนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

http://www.thongthinlaws.com/2015/03/2542.html

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552

http://www.thongthinlaws.com/2015/03/2496-13-2552.html

[๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประชาชนที่ต้องการข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลเมืองอ่างทอง สามารถยื่นคำร้องขอ ข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองอ่างทอง ชั้นที่ ๑ สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง รายละเอียดปรากฏตามคู่มือประชาชน


ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม