อำนาจหน้าที่ ระเบียบ กฏหมาย ที่เกี่ยวข้อง

. อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

. ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง


ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม