หน้าแรก
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

[๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑] รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐

[๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๖๙ อ่างทอง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๖๙ อ่างทอง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขเครื่อง ๔๑๖-๕๐-๐๐๐๒, ๔๘๙-๕๗-๐๐๐๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๕๘๒๑ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำรายการกิจกรรมเทศบาลเมืองอ่างทองประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ มิถุนายน ๒๕๖๑] เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

[๘ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจจาะจง

[๗ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์และเปลี่ยนสายโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๖ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๕ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหนังสือรายวันและวารสาร นิตยสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐,ธันวาคม ๒๕๖๐ และมกราคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๕ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบ ๒ ถัง ขนาด ๑๔ กิโลกรัม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๕ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๔ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ขนาด ๑๒๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

[๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการปลูกต้นทองอุไรริมถนน อำเภอละ ๑ เส้นทาง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถรางล้อยาง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การแจ้งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอะไหล่ สำหรับรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ Toyota หมายเลขทะเบียน กง-๘๕๕๔ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้สำหรับนักเรียน,จัดซื้อม้านั่งและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๒ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนจนถึงชั้นประถม ศึกษาปีที่๖ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทองและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ ภาคเรียนที่๑ประจำปี ๒๕๖๑

[๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑] งบแสดงฐานะการเงิน

[๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๙๖ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟให้แสงสว่างภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างย้ายจุดติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมป้ายข้อความสื่อสาร (จอ LED) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการขนย้ายต้นไม้ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน ๓ เครื่องเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๐๗,๔๒๐-๕๒-๐๐๐๘ และ ๔๒๐-๕๔-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แจ้งปรับปรุงอาคารชั้น ๒ ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทองเป็นห้องเรียนชั้นป. ๕ โรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเปลี่ยนถ่ายยน้ำมันเครื่องพร้อมอะไหล่ สำหรับรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กง-๘๕๕๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำป้ายที่ใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑] เทศบาลเมืองอ่างทองฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า จากพิษสุนัขบ้า เพื่อกำจัดโรคให้หมดไปภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๑ ที่บริเวณอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองอ่างทองตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทองร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองอ่างทอง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทำหมันหมาและแมว โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระปณิธาน ในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า เพื่อกำจัดโรคให้หมดไปภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยให้สุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างทองได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมครอบคลุมทั้งในคนและสัตว์ ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงสุนัขและแมวในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตของประชาชนในชุมชน

ด้าน นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง กล่าวว่า เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งทำหมันหมาและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองอ่างทอง

[๒๔ เมษายน ๒๕๖๑] เทศบาลเมืองอ่างทองร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเทศบาล เพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อเวลา ๐๗.๓๐ น. วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ที่บริเวณหน้าสนามสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง นายเอนก ทองชื่นจิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้างพนักงาน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ร่วมทำบุญตักรบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๙ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องใน “วันเทศบาล” วันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง อันเป็นพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมายาวนาน ๘๔ ปี โดยเทศบาลมีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ ดูแลทุกข์สุขประชาชนในพื้นที่และเป็นหน่วยงานหลักที่จะนำยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่อไปซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตราฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม