หน้าแรก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี.pdf

[๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง

[๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ยกเลิกการรับโอนพนักงานครูเทศบาลเมืองอ่างทอง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล

[๓๐ มกราคม ๒๕๖๒] รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง (ทดแทนรายเดิม)

[๓๐ มกราคม ๒๕๖๒] การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล สายงานบริหารสถานศึกษา

[๒๘ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง (ทดแทนรายเดิม)

[๑๑ มกราคม ๒๕๖๒] รับสมัครสรรหาและเลือสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง (ทดแทนรายเดิม)

[๗ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้แก่รถยนต์ รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒

[๗ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

[๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] รับสมัครสรรหาบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทย

[๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง (ทดแทนรายเดิม)

[๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า ในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง (ทดแทนรายเดิม)

[๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน และขึ้นบัญชีผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองอ่างทอง แห่งที่ ๒

[๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรลุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองอ่างทอง แห่งที่ ๒

[๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑] ขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบภาควิชาความรู้ความสามารถ (สถานธนานุบาล แห่งที่๒)

[๑ ตุลาคม ๒๕๖๑] ขยายเวลาการเปิดให้บริการอาคารออกกำลังกายฟิตเนส

[๒๖ กันยายน ๒๕๖๑] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง

[๑๙ กันยายน ๒๕๖๑] รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองอ่างทอง แห่งที่ ๒ แก้ไขเพิ่มเติม

[๑๗ กันยายน ๒๕๖๑] รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองอ่างทอง แห่งที่ ๒

[๑๐ กันยายน ๒๕๖๑] รับสมัครสรรหาบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกสังคมศึกษา

[๑๐ กันยายน ๒๕๖๑] ยกเลิกประกาศ

[๕ กันยายน ๒๕๖๑] รับสมัครสรรหาบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกสังคมศึกษา

[๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑] รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง (ทดแทนรายเดิม)

[๗ สิงหาคม ๒๕๖๑] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ทดแทนรายเดิม

[๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑] รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง

[๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง

[๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อเป็นบุคคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (พนักงานจ้างทั่วไป) ตำแหน่งภารโรง

[๑ มิถุนายน ๒๕๖๑] ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (พนักงานจ้างทั่วไป) ตำแหน่งภารโรง

[๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑] รับสมัครบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (พนักงานจ้างทั่วไป) ตำแหน่ งภารโรง

[๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑] รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง (ทดแทนรายเดิม)

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

[๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] จ้างเหมาโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนบางแก้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ VERTICAL TURBINE PUMP โรงสูบน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศจ้างเหมาโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนบางแก้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ VERTICAL TURBINE PUMP โรงสูบน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

[๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๓๐ อ่างทอง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารจำนวน ๓ รายการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มและเครื่องดื่ม จำนวน ๑ รายการ

[๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] รายละเอียดราคากลาง จ้างทำงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนบางแก้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ VERTICAL TURBINE PUMP โรงสูบน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบเพื่อดันขยะในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

[๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ยกเลิกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

[๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๖๙ อ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ

[๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผูชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผูชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองการศึกษา)

[๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ช่างสุขาภิบาล)

[๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบการสำรวจข้อมูลรายครัวเรือนและหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๖๑ อ่างทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

[๓๑ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓๑ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓๑ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ ใต้อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓๑ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓๑ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓๑ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๕ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๔ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๔ มกราคม ๒๕๖๒] ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

[๒๔ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๔ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับขนาด A๔ พิมพ์ ๔ สี ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๓ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๓ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศรายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐

[๒๑ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

[๒๑ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๘ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๖ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๖๙ อ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๖ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๕ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๕ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๕ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อผ้าไฮเกรดสีขาว-เหลือง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๕ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบการเลี้ยงอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๔๗ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๑ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไม้แปร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตั้งโต๊ะอาหารและเก้าอี้ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไอศกรีม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องไฟเครื่องขยายเสียง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซาลาเปา โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๙ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหาร (มาม่าผัด, ไก่ทอด) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบ้านบอล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหาร (ไข่พะโล้, ข้าวผัดกระเพราะหมู, ราดหน้าหมู, ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ มกราคม ๒๕๖๒] งบประมาณติดตามเผยแพร่ ๒๕๖๑

[๘ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖ ๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒ มกราคม ๒๕๖๒] ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖ ๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

[๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๔ อ่างทอง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๕ อ่างทอง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเต้นท์ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑] ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน บค ๘๗ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๕ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (ห้องฝึกอบรมและห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ นวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑

[๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขเครื่อง ๔๘๙-๕๖-๐๐๐๑,๔๑๖-๔๗-๐๐๑๐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย จำนวน ๖๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมบอร์ดประชาสัมพันธ์ ที่ติดตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๒ บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑] ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

[๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๐ อ่างทอง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำป้ายไวนิลเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแทรกเตอร์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑] หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ในการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือการจัดหาพัสดุที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป

[๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ปฏิทินแขวน ตามโครงการจักทำปฏิทินเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖,๕๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โตรงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๑ ชุด โดบวิธีเฉพาะเจาะจง

[๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสิ่งพิมพ์จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรักของจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและวารสาร นิตยสาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๓ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๖ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๖ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๖ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๖ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๖ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๕๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๖ ธันวาคม ๒๕๖๑] ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๔ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๔ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมรถรางล้อยาง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประมูลพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดสากเหล็กโรงเรือนปลูกพืชผักทางการเกษตรจำนวน ๒๐ หลัง

[๓ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มจำนวน ๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดกิจกรรมวันพัฒนาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม