หน่วยงานภายในเทศบาลเมืองอ่างทอง

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม

สถานธนานุบาล