ความรู้เรื่องภาษีท้องถิ่น
ข้อมูลการเสียภาษี  (สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง)

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น

โรงเรือน หมายถึง บ้าน ตึก แถว อาคาร สำนักงาน บริษัท โรงงาน ธนาคาร โรงภาพยนตร์ ร้านค้า โรงแรม โรงเรียน โรงพยาบาล อพาร์ตเมนต์หรือแฟลต หอพัก คอนโดมิเนียม สนามมวย คลังสินค้า ซึ่งอาจมีสภาพเป็นไม้หรือครึ่งตึกครึ่งไม้ ทั้งนี้รวมถึงแพด้วย

สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ หมายถึง ท่าเรือ สะพาน คานเรือ อ่างเก็บน้ำ ถังเก็บน้ำ ซึ่งมีลักษณะเป็นการก่อสร้างติดที่ดินเป็นถาวร การเคลื่อนย้ายทำได้ยาก ถือเป็นสิ่งปลูกสร้างอันจะต้องเสียภาษีตาม พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ด้วย

ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ หมายถึง ที่ดินซึ่งใช้เป็นที่ปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ และบริเวณต่อเนื่องกันซึ่งตามปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น เช่น ลานจอดรถ สนามเทนนิส สระว่ายน้ำ เป็นต้นที่ดินให้รวมถึงทางน้ำด้วย เช่น บ่อน้ำ สระน้ำ

ส่วนควบ หมายถึง ส่วนควบที่มีลักษณะเป็นเครื่องจักรกล เครื่องกระทำหรือเครื่องกำเนิดสินค้า ซึ่งเจ้าของโรงเรือนติดตั้งในลักษณะ ยึด ติด ตรึง

อัตราภาษี ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี (รายได้)

การยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจ ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม-สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

อัตราโทษและค่าปรับ

1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี

2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเรียกเก็บย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี

3. ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ให้เสียเงินเพิ่มดังนี้

- ชำระไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วันพ้นกำหนดให้เสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 2.5 ของค่าภาษี

- เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือน ให้เสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 5 ของค่าภาษี

- เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 7.5 ของค่าภาษี

- เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 10 ของค่าภาษี

- เกิน 4 เดือนขึ้นไปให้ยึดอายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยมิต้องให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด

ภาษีบำรุงท้องที่ เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือครอบครองอยู่

อัตราภาษี

- ที่ดินที่ประกอบกสิกรรมไม้ล้มลุกของตนเองเสียไม่เกินไร่ละ 5 บาท

- ที่ดินปลูกไม้ยืนต้น เสียตามราคาปานกลาง ที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์ให้เสียภาษีเพิ่ม 2 เท่าของอัตราภาษี

การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชำระภาษี

1. ให้เจ้าของที่ดิน, ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) 4 ปี/ครั้ง (หรือตามกำหนดที่เทศบาลแจ้ง) ชำระภาษีได้ตั้งแต่เดือนมกราคม-สิ้นเดือนเมษายนของทุกปี

2. กรณีโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.ท.บ.5) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์/หรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์

การลดหย่อนและการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่

1. ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัยไม่ทำการค้าหรือให้เช่าแต่อย่างใดทั้งสิ้น ลดหย่อนได้ 1 งาน ส่วนที่เกินต้องเสียภาษีตามอัตราที่กำหนด

2. ที่ดินเจ้าของบ้านปลูกให้เช่าหรือทำการค้า และได้ชำระเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้ว จะได้รับการยกเว้นภาษีบำรุงท้องที่ในส่วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่

อัตราโทษและค่าปรับ

1. ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินค่าปรับร้อยละ 10 ของค่าภาษี

2. ยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้อง ทำให้ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 10 ของภาษีที่ประเมิน

3. ชี้เขตแจ้งจำนวนที่ดินไม่ถูกต้อง ทำให้ค่าภาษีลดลงต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าของค่าภาษีที่ประเมิน

4. ชำระภาษีเกินกำหนดวันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

ภาษีป้าย เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายประกอบการค้า โฆษณา หรือกิจการอื่นๆ เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลักจารึก หรือทำให้ปรากฏ ด้วยวิธีอื่น

อัตราภาษี

1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.

2. ป้ายที่เป็นตัวอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่น คิดอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.

3. ป้ายดังต่อไปนี้คิดอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ตร.ซม.

- ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดๆ หรือไม่

- ป้ายที่อักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ได้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ

4. ป้ายที่คำนวณพื้นที่และประเภทของป้ายแล้วเสียภาษีต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียในอัตรา 200 บาท

การยื่นแบบประเมินและชำระภาษี

1. เจ้าของป้ายซึ่งจะต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษป้าย ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 31 มีนาคม ของทุกปี โดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายใน 15 วัน และให้เสียภาษีป้ายแต่เริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงสิ้นปี และเสียภาษีป้ายเป็นรายงวดๆ ละ 3 เดือนของปี

2. ชำระภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3) จากพนักงานเจ้าหน้าที่

อัตราโทษและค่าปรับ

1. ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนมีนาคมหรือหลังติดตั้งป้ายเกิน 15 วัน เสียเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของค่าภาษี

2. ยื่นแบบแสดงรายการภาษี โดยไม่ถูกต้อง ทำให้เสียภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม

3. ไม่ชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินเสียเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

4. ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท

5. ผู้ใดไม่แจ้งการรับโอนป้าย ภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันรับโอนต้องระวางโทษปรับ ตั้งแต่ 1,000 -10,000 บาท

6. ผู้ใดไม่แสดงชื่อ-ที่อยู่ เจ้าของป้ายเป็นอักษรไทยให้ชัดเจนที่มุมขวาด้านล่างของป้าย ซึ่งติดตั้งบน สังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นและพื้นที่เกิน 2 ตารางเมตร ต้องระวางโทษปรับวันละ 100 บาท เรียงรายวันตลอดระยะเวลา ที่กระทำความผิด

7. ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้ว หรือโดยจงใจแจ้งข้อความเป็นเท็จให้ถ้อยคำ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จ มาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท