มีนาคม

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

[๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวุสดุอุปกรณ์ โครงการจัดกิจกรรมวันพัฒนา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ลูกรัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๒๕ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒] จ้างจัดทำตีเส้นจราจรและทางม้าลายถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทองและงานติดตั้งระบบเตือนอุบัติเหตุทางแยกที่เป็นจุดเสี่ยงในชุมชน 22 ชุมชน จำนวน 22 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

[๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒] ประกาศข้อกำหนดขอบเขตการเสนอราคารับจ้างกำจัดขยะชุมชน และลงทุนก่อสร้าง โครงการบริการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการแปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิง RDF เทศบาลเมืองอ่างทอง

[๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒] ร่างจ้างจัดทำตีเส้นจราจรและทางม้าลายถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทองและงานติดตั้งระบบเตือนอุบัติเหตุทางแยกที่เป็นจุดเสี่ยงในชุมชน 22 ชุมชน จำนวน 22 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอาคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒] ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน ๑,๒,๔,๕ อาคารฝึกงาน อาคารยิมพละ อาคารโรงอาหาร อาคารโดมเข้าแถว ป.๑-ป.๓ และสะพานเชื่อมอาคาร โรงเรียนเทศบาล๓ วัดชัยมงคล

[๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๔๐ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสำหรับปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

[๘ มีนาคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบเพื่อดันขยะในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ มีนาคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๐๘ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๖ มีนาคม ๒๕๖๒] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

[๖ มีนาคม ๒๕๖๒] ยกเลิกประกาศงานก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนบางแก้ว พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำแบบ VERTICALRBINE PUMP และโรงสูบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[๑ มีนาคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑ มีนาคม ๒๕๖๒] แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับงานจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง