มกราคม

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

[๓๑ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓๑ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓๑ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ ใต้อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓๑ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓๑ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓๑ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๕ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๔ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๔ มกราคม ๒๕๖๒] ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

[๒๔ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๔ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นพับขนาด A๔ พิมพ์ ๔ สี ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๓ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๓ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศรายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐

[๒๑ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

[๒๑ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๘ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๖ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๖๙ อ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๖ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๕ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๕ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๕ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อผ้าไฮเกรดสีขาว-เหลือง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๕ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบการเลี้ยงอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๔๗ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๑ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไม้แปร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตั้งโต๊ะอาหารและเก้าอี้ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไอศกรีม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องไฟเครื่องขยายเสียง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซาลาเปา โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๙ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหาร (มาม่าผัด, ไก่ทอด) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบ้านบอล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหาร (ไข่พะโล้, ข้าวผัดกระเพราะหมู, ราดหน้าหมู, ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ มกราคม ๒๕๖๒] งบประมาณติดตามเผยแพร่ ๒๕๖๑

[๘ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖ ๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒ มกราคม ๒๕๖๒] ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖ ๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง