กุมภาพันธ์

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

[๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] รายละเอียดราคากลาง งานตีเส้นจราจรและทางม้าลายถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองอ่างทองและงานติดตั้งระบบเตือนอุบัติเหตุทางแยกที่เป็นจุดเสี่ยงในชุมชน ๒๒ ชุมชน จำนวน ๒๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐

[๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจะาจง

[๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑-ธันวาคม ๒๕๖๑)

[๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอ การจ้างซ่อมแซมรถรางล้อยาง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] จ้างเหมาโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนบางแก้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ VERTICAL TURBINE PUMP โรงสูบน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศจ้างเหมาโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนบางแก้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ VERTICAL TURBINE PUMP โรงสูบน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

[๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๓๐ อ่างทอง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารจำนวน ๓ รายการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มและเครื่องดื่ม จำนวน ๑ รายการ

[๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] รายละเอียดราคากลาง จ้างทำงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนบางแก้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ VERTICAL TURBINE PUMP โรงสูบน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบเพื่อดันขยะในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

[๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ยกเลิกประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

[๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๐๖๙ อ่างทอง จำนวน ๑๐ รายการ

[๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผูชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผูชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองการศึกษา)

[๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ช่างสุขาภิบาล)

[๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบการสำรวจข้อมูลรายครัวเรือนและหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๖๑ อ่างทอง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง