[๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง JCB ทะเบียน ตค-๑๔๘ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดฟิล์มฝ้าลามิเนต พร้อมค่าแรงติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๓ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้ายางท่อน้ำ ขนาด ๘ นิ้ว ยาว ๑๐๐ เมตร จำนวน ๔ ม้วน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๓ ขนาด ๘๐ แกรม จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑] สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

[๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๓๐ อ่างทอง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑] ยกเลิกประกาศประมูลพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด รถยนต์ประจำตำแหน่ง กข ๔๘๘๘ ครั้งที่ ๒

[๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑] ประมูลพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด ซากเหล็กจากการรื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๒

[๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑] รายละเอียดราคากลางการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑] ประกาศเทศบาลเมืองอ่างทอง เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒

[๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดจ้างจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม จำนวน ๑ มื้อ และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื้อ จำนวน ๓๓ คน การประชุมสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง