[๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมสถานที่จำหน่ายอาหารเเละสถานที่สะสมอาหาร

[๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑] จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บสารเคมีเป็นห้องเปลี่ยนชุดว่ายน้ำ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑] จ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาที่นั่งบริเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑] จ้างงานต่อเติมห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมีภายในสวนสุขภาพและสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขเครื่อง ๔๑๖-๕๐-๐๐๐๒, ๔๘๙-๕๗-๐๐๐๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๕๘๒๑ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ มิถุนายน ๒๕๖๑] รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล จังหวัดอ่างทองเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาล

[๘ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำรายการกิจกรรมเทศบาลเมืองอ่างทองประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ มิถุนายน ๒๕๖๑] เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

[๘ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจจาะจง

[๗ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์และเปลี่ยนสายโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๖ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๕ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดหนังสือรายวันและวารสาร นิตยสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐,ธันวาคม ๒๕๖๐ และมกราคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๕ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบ ๒ ถัง ขนาด ๑๔ กิโลกรัม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๕ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๔ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ขนาด ๑๒๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง