พฤศจิกายน

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

[๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๔๐ อ่างทอง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

[๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ยกเลิกประกาศ รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐

[๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน ตามโครงการจัดกิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมในสิ่งแวดล้อมไทย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการจัดกิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมในสิ่งแวดล้อมไทย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงแบบแสดงรายการและชำระภาษีต่างๆ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบอร์ดทำเนียบผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑ บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขเครื่อง ๔๒๐-๔๑-๐๐๒๘ จำนวน ๓ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

[๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

[๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับตกแต่งและติดตั้งไฟส่องสว่าง โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

[๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

[๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าพื้นที่เว็บไซต์ (Domain Name Service) และบริการฝากหน้าเว็บไซต์ (Parking Service) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

[๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ติดตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นอาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กข ๘๑๓๑ อ่างทอง จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีีเฉพาะเจาะจง

[๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๒๑๘ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

[๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

[๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุชุดกีฬา โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อธงเทศบาลเมืองอ่างทอง ขนาด ๘๐*๑๒๐ เซนติเมตร ปักชื่อและตราเทศบาล ๒ ด้าน จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๔๐ อ่างทอง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและวารสาร นิตยสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ยี่ห้อ INNEKT จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมป้ายข้อความสื่อสาร (จอ LED) จำนวน ๑ จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แจ้งซ่อมเครื่องพิมพ์ Multi function ชนิดเลเซอร์ ชนิดแอลอีดีสี หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๙-๕๖-๐๐๐๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๙๖ อ่างทอง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง

[๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ ประจำเดือนตพฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ช่างสุขาภิบาล)

[๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง