ธันวาคม

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

[๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๔ อ่างทอง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๕ อ่างทอง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเต้นท์ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑] ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน บค ๘๗ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๔๖๕ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในอาคารขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (ห้องฝึกอบรมและห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ นวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑

[๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขเครื่อง ๔๘๙-๕๖-๐๐๐๑,๔๑๖-๔๗-๐๐๑๐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย จำนวน ๖๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมบอร์ดประชาสัมพันธ์ ที่ติดตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๒ บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑] ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

[๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๐ อ่างทอง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างจัดทำป้ายไวนิลเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแทรกเตอร์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑] หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ในการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือการจัดหาพัสดุที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป

[๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ปฏิทินแขวน ตามโครงการจักทำปฏิทินเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖,๕๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โตรงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๑ ชุด โดบวิธีเฉพาะเจาะจง

[๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสิ่งพิมพ์จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรักของจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและวารสาร นิตยสาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๓ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๖ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๖ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๖ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๖ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๖ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๕๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๖ ธันวาคม ๒๕๖๑] ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๔ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๔ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมรถรางล้อยาง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประมูลพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดสากเหล็กโรงเรือนปลูกพืชผักทางการเกษตรจำนวน ๒๐ หลัง

[๓ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มจำนวน ๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดกิจกรรมวันพัฒนาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง