ตุลาคม

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

[๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑] เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๒ (โครงการอาหารกลางวัน)

[๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑] รายละเอียดราคากลาง งานจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ โดยเฉพาะเจาะจง

[๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเช็คระยะ ๔๐,๐๐๐ กม. สำหรับรถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน นข-๒๑๖๕ อ่างทอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๑

[๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับไฟฟ้าแสงสว่างในปิยมหาราช จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกาตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวันในวารสารนิตยสารประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑๕ วันทำการโดยเฉพาะเจาะจง

[๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (อาหารว่าง) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๖๑ วันทำการโดยวิธีเฉพาะเจาะจ

[๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นโรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

[๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับไฟการจัดกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ ตุลาคม ๒๕๖๑] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖

[๙ ตุลาคม ๒๕๖๑] ยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

[๔ ตุลาคม ๒๕๖๑] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

[๓ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒ ตุลาคม ๒๕๖๑] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

[๒ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบริการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคาห้องอีคลาสรูม (E-classroom) จำนวน ๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง