กันยายน

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

[๒๖ กันยายน ๒๕๖๑] เผยแพ่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนบางแก้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ VERTICAL TURBINE PUMP และโรงสูบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑

[๒๕ กันยายน ๒๕๖๑] งบประมาณปี ๖๒

[๒๔ กันยายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่ม จำนวน ๙๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๐ กันยายน ๒๕๖๑] สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

[๒๐ กันยายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน โรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๔ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

[๒๐ กันยายน ๒๕๖๑] จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นโรงเรียน เทศบาล ๔ ประถมสาธิต เทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

[๑๘ กันยายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าห้องประชุมใหญ่ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๘ กันยายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างป้ายโรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๘ กันยายน ๒๕๖๑] รายละเอียดราคากลาง จ้างทำงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังชุมชนบางแก้ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ VERTICAL TURBINE PUMP และโรงสูบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

[๑๔ กันยายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงตกแต่งอาคารสถานธนานุบาล สาขา ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

[๑๔ กันยายน ๒๕๖๑] จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นโรงเรียน เทศบาล๔ ประถมสาธิต เทศบาลเมืองอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

[๑๔ กันยายน ๒๕๖๑] งบแสดงฐานะการเงิน

[๑๓ กันยายน ๒๕๖๑] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

[๑๓ กันยายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมความพร้อมการป้องกันน้ำท่วม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๓ กันยายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกรอบรูปใส่พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ขนาด ๑๕*๒๑ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๐ กันยายน ๒๕๖๑] จ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๔ แห่ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[๑๐ กันยายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แจ้งซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง ลงทะเบียนครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ

[๗ กันยายน ๒๕๖๑] รายละเอียดราคากลาง งานปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นโรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

[๖ กันยายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๖ กันยายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๖ กันยายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๕ กันยายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๙-๐๐๓๙ และ ๔๑๖-๕๗-๐๐๐๘ จำนวน ๒ เครื่อง รวมจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๕ กันยายน ๒๕๖๑] จ้างปรับปรุงตกแต่งอาคารสถานธนานุบาล สาขา ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[๓ กันยายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน จำนวน ๓ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓ กันยายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๘๒ รายการ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓ กันยายน ๒๕๖๑] จ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๔ แห่ง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[๓ กันยายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูกระจกแบบบานเปลือย ห้องเกียรติประวัติ อาคารขุมทรัพย์ความรู้ (AKAP) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง