ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตนจัดซื้อจัดจ้าง.pdf


ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม