[๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒] รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง

[๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒] รายชื่อผู้ผ่านการสรรหา และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง

[๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง

[๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒] ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้าง ทำงนปรับปรุงอาคาร ศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นโรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิต

[๗ มีนาคม ๒๕๖๒] ยกเลิกการรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล สายบริหารสถานศึกษา

[๖ มีนาคม ๒๕๖๒] รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง

[๕ มีนาคม ๒๕๖๒] ประกาศเทศบาลเมืองอ่างทอง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

[๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศเทศบาลเมืองอ่างทอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองอ่างทอง

[๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง

[๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง

[๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒] ยกเลิกการรับโอนพนักงานครูเทศบาลเมืองอ่างทอง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล

[๓๐ มกราคม ๒๕๖๒] รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง (ทดแทนรายเดิม)

[๓๐ มกราคม ๒๕๖๒] การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล สายงานบริหารสถานศึกษา

[๒๘ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง (ทดแทนรายเดิม)

[๑๑ มกราคม ๒๕๖๒] รับสมัครสรรหาและเลือสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง (ทดแทนรายเดิม)

[๗ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้แก่รถยนต์ รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒

[๗ มกราคม ๒๕๖๒] ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒


ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม