หน้าแรก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี.pdf

[๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง (ทดแทนรายเดิม)

[๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า ในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง (ทดแทนรายเดิม)

[๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน และขึ้นบัญชีผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองอ่างทอง แห่งที่ ๒

[๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรลุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองอ่างทอง แห่งที่ ๒

[๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑] ขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบภาควิชาความรู้ความสามารถ (สถานธนานุบาล แห่งที่๒)

[๑ ตุลาคม ๒๕๖๑] ขยายเวลาการเปิดให้บริการอาคารออกกำลังกายฟิตเนส

[๒๖ กันยายน ๒๕๖๑] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง

[๑๙ กันยายน ๒๕๖๑] รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองอ่างทอง แห่งที่ ๒ แก้ไขเพิ่มเติม

[๑๗ กันยายน ๒๕๖๑] รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองอ่างทอง แห่งที่ ๒

[๑๐ กันยายน ๒๕๖๑] รับสมัครสรรหาบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกสังคมศึกษา

[๑๐ กันยายน ๒๕๖๑] ยกเลิกประกาศ

[๕ กันยายน ๒๕๖๑] รับสมัครสรรหาบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกสังคมศึกษา

[๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑] รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง (ทดแทนรายเดิม)

[๗ สิงหาคม ๒๕๖๑] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ทดแทนรายเดิม

[๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑] รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง

[๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง

[๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อเป็นบุคคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (พนักงานจ้างทั่วไป) ตำแหน่งภารโรง

[๑ มิถุนายน ๒๕๖๑] ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (พนักงานจ้างทั่วไป) ตำแหน่งภารโรง

[๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑] รับสมัครบุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (พนักงานจ้างทั่วไป) ตำแหน่ งภารโรง

[๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑] รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง (ทดแทนรายเดิม)

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

[๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแทรกเตอร์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑] หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ในการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือการจัดหาพัสดุที่มีมูลค่าตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป

[๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ปฏิทินแขวน ตามโครงการจักทำปฏิทินเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๖,๕๐๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โตรงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน ๑ ชุด โดบวิธีเฉพาะเจาะจง

[๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสิ่งพิมพ์จากโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรักของจังหวัดอ่างทอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและวารสาร นิตยสาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๓ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๗ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๖ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๖ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๖ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๖ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๖ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๕๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๖ ธันวาคม ๒๕๖๑] ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๔ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. ๒๔๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๔ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างซ่อมแซมรถรางล้อยาง จำน วน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๒ เทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประมูลพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาดสากเหล็กโรงเรือนปลูกพืชผักทางการเกษตรจำนวน ๒๐ หลัง

[๓ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่มจำนวน ๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดกิจกรรมวันพัฒนาจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓ ธันวาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

[๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๐๐๔๐ อ่างทอง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

[๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ยกเลิกประกาศ รายงานผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐

[๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน ตามโครงการจัดกิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมในสิ่งแวดล้อมไทย จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการจัดกิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมในสิ่งแวดล้อมไทย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแสดงแบบแสดงรายการและชำระภาษีต่างๆ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบอร์ดทำเนียบผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑ บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการฯ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขเครื่อง ๔๒๐-๔๑-๐๐๒๘ จำนวน ๓ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

[๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

[๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับตกแต่งและติดตั้งไฟส่องสว่าง โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

[๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ รายการ โดยเฉพาะเจาะจง

[๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าพื้นที่เว็บไซต์ (Domain Name Service) และบริการฝากหน้าเว็บไซต์ (Parking Service) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] สรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

[๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ติดตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นอาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กข ๘๑๓๑ อ่างทอง จำนวน ๔๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีีเฉพาะเจาะจง

[๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๑๒๑๘ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

[๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

[๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมายานพาหนะเดินทางโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุชุดกีฬา โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อธงเทศบาลเมืองอ่างทอง ขนาด ๘๐*๑๒๐ เซนติเมตร ปักชื่อและตราเทศบาล ๒ ด้าน จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๔๐ อ่างทอง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและวารสาร นิตยสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ยี่ห้อ INNEKT จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมป้ายข้อความสื่อสาร (จอ LED) จำนวน ๑ จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แจ้งซ่อมเครื่องพิมพ์ Multi function ชนิดเลเซอร์ ชนิดแอลอีดีสี หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๙-๕๖-๐๐๐๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๙๖ อ่างทอง จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง

[๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ ประจำเดือนตพฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ช่างสุขาภิบาล)

[๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

[๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑] เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๒ (โครงการอาหารกลางวัน)

[๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑] รายละเอียดราคากลาง งานจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ โดยเฉพาะเจาะจง

[๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเช็คระยะ ๔๐,๐๐๐ กม. สำหรับรถยนต์โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน นข-๒๑๖๕ อ่างทอง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างถ่ายเอกสารข้อสอบ โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๑

[๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับไฟฟ้าแสงสว่างในปิยมหาราช จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกาตร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวันในวารสารนิตยสารประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน ๑๕ วันทำการโดยเฉพาะเจาะจง

[๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ (อาหารว่าง) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง ประจำเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๖๑ วันทำการโดยวิธีเฉพาะเจาะจ

[๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นโรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

[๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับไฟการจัดกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ ตุลาคม ๒๕๖๑] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖

[๙ ตุลาคม ๒๕๖๑] ยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

[๔ ตุลาคม ๒๕๖๑] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

[๓ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒ ตุลาคม ๒๕๖๑] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

[๒ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบริการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑ ตุลาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานและหลังคาห้องอีคลาสรูม (E-classroom) จำนวน ๑ งานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม