หน้าแรก
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

[๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโครงการปลูกต้นทองอุไรริมถนน อำเภอละ ๑ เส้นทาง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมรถรางล้อยาง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การแจ้งเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมอะไหล่ สำหรับรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ Toyota หมายเลขทะเบียน กง-๘๕๕๔ อ่างทอง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้สำหรับนักเรียน,จัดซื้อม้านั่งและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๘๒๒ อ่างทอง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนจนถึงชั้นประถม ศึกษาปีที่๖ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทองและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ ภาคเรียนที่๑ประจำปี ๒๕๖๑

[๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑] งบแสดงฐานะการเงิน

[๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๓๙๖ อ่างทอง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟให้แสงสว่างภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างย้ายจุดติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมป้ายข้อความสื่อสาร (จอ LED) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการขนย้ายต้นไม้ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศจำนวน ๓ เครื่องเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๒-๐๐๐๗,๔๒๐-๕๒-๐๐๐๘ และ ๔๒๐-๕๔-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แจ้งปรับปรุงอาคารชั้น ๒ ขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทองเป็นห้องเรียนชั้นป. ๕ โรงเรียนเทศบาล ๔ ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพวงมาลาดอกไม้สด เนื่องในงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเปลี่ยนถ่ายยน้ำมันเครื่องพร้อมอะไหล่ สำหรับรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ TOYOTA หมายเลขทะเบียน กง-๘๕๕๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างทำป้ายที่ใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑

[๓๐ เมษายน ๒๕๖๑] เผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนจนถึงชั้นประถม - ศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองอ่างทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอ่างทอง และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำ ๒๕๖๑

[๒๗ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๙๔๐ อ่างทอง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๗ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๑๓๒ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๗ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมระบบเครื่องสแกนใบหน้าสำหรับบันทึกเวลา และอุปกรณ์รับสัญาณ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๗ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๑๓๒ อ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๒๕ เมษายน ๒๕๖๑] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ล.ส. และรางวี ถนนเทศบาล ๘ ตั้งแต่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง ถึงบริเวณหน้าบ้านนางเส่ย พุ่มพวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[๒๔ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๗ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๗ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๗ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๗ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในงานรัฐพิธีวันพระบามสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๑ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๑ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๑ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมคอมเพรสเซอร์แอร์ ชนิดแขวน ขนาด ๓๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ รายการ เลขครุภัณฑ์ ๒๗๔-๔๗-๐๐๕/๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๑ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมทำโครงกรอบไม้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๑ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๑ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๐ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร บริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๐ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถแบ็คโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๘ อ่างทอง จำนวน ๒๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๑๐ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะปูนลายไม้ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเต้นท์ เพื่อเตรียมพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล เพื่อเตรียมพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยดำเนินการจัดจ้าง ทำดอกไม้ถวายพระ, ซื้อวัสดุ, ซื้ออ่างกลมทรงตื้น, ซื้อชุดไทยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

[๙ เมษายน ๒๕๖๑] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ล.ส. และรางวี ถนนเทศบาล ๘ ตั้งแต่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง ถึงบริเวณหน้าบ้านนางเส่ย พุ่มพวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[๔ เมษายน ๒๕๖๑] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

[๔ เมษายน ๒๕๖๑] รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ล.ส. และรางวี ถนนเทศบาล ๘ ตั้งแต่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง ถึงบริเวณหน้าบ้านนางเส่ย พุ่มพวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

[๔ เมษายน ๒๕๖๑] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทำพานดอกไม้สด, ทำอาหารถวายภัตตาหารเช้า, ซื้อวัสดุ (ผ้าเวสลุค), เช่าเต็นท์และเก้าอี้, เครื่องไฟเครื่องขยายเสียง, ทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม, น้ำดื่มและน้ำแข็ง

[๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑] เทศบาลเมืองอ่างทองฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า จากพิษสุนัขบ้า เพื่อกำจัดโรคให้หมดไปภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๖๑ ที่บริเวณอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองอ่างทองตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทองร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองอ่างทอง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทำหมันหมาและแมว โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระปณิธาน ในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า เพื่อกำจัดโรคให้หมดไปภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยให้สุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างทองได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมครอบคลุมทั้งในคนและสัตว์ ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกและความรับผิดชอบของผู้เลี้ยงสุนัขและแมวในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตของประชาชนในชุมชน

ด้าน นายทนงศักดิ์ ศรีวิเชียร ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง กล่าวว่า เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งทำหมันหมาและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองอ่างทอง

[๒๔ เมษายน ๒๕๖๑] เทศบาลเมืองอ่างทองร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเทศบาล เพื่อความเป็นสิริมงคล

เมื่อเวลา ๐๗.๓๐ น. วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ที่บริเวณหน้าสนามสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง นายเอนก ทองชื่นจิตร รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้างพนักงาน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในชุมชนเทศบาลเมืองอ่างทอง ได้ร่วมทำบุญตักรบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๙ รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องใน “วันเทศบาล” วันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง อันเป็นพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมายาวนาน ๘๔ ปี โดยเทศบาลมีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ ดูแลทุกข์สุขประชาชนในพื้นที่และเป็นหน่วยงานหลักที่จะนำยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ต่อไปซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตราฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม