FAQ

Otázka: Porodnice po mně chce potvrzení od pediatra. Jinak mi nevydají miminko a nepustí nás domů! Co mám dělat?

Odpověď: Potvrzení od budoucího pediatra o budoucím registrování přeživšího novorozence nelze vymáhat ani po budoucím pediatrovi budoucího přeživšího novorozence, ani po rodičích. Žádný zákon o potvrzení neexistuje. Více zde. Vy a otec miminka jste jeho zákonnými zástupci, pokud nerozhodne soud jinak. Tudíž vám ho nesmí nikdo v porodnici sebrat a pak vydávat. Patří k vám. Nejvíc k matce.

Občanský zákoník (nový) | Zákon č. 89/2012 Sb. - Oddíl 3 - Rodiče a dítě (v aktuálním znění)

§ 882

(1) Zadržuje-li jiná osoba dítě protiprávně, mají rodiče právo žádat, aby jim dítě předala; to platí i mezi rodiči navzájem. Toto právo má i ten, kdo o dítě oprávněně pečuje.

(2) Osoba, která dítě protiprávně zadržuje, má povinnost jej řádně předat tomu, kdo má dítě po právu v péči.

Otázka: Pediatr novorozence rád přijme, ale ne mladšího než 72 hodin. Musíme zůstat tu dobu bez péče? Co máme dělat?

Odpověď: Zákon nepřipouští v dostupnosti lékařské péče diskriminaci na základě věku. Požadavek pediatra na stáří dítěte není pro vás jako klienta závazný, jde o starší metodické opatření MZ ČR, zneplatněné v Článku 5 novějšího metodického návodu MZ ČR, který naopak v Článku 2, odstavce c) 1. a 2., přímo předjímá, že pediatr nehospitalizovanému novorozenci potřebná vyšetření zajistí.

(Dodejme, že metodické opatření MZ ČR je pro fakultní nemocnice závazné (tedy je musí respektovat, v aktuální verzi; pro ostatní zařízení závazné není, nicméně to neznamená, že pro ně nejsou závazné zákony jako takové, z nichž metodické opatření vychází. Pro ně je to postup, který jim může usnadnit orientaci v problematice, a současně je to pro ně v případě, že zvolí jiný postup, určitý "normativ", kterým se bude poměřovat případný spor vzniklý z potenciálních protiprávních kroků tohoto zařízení.)

Pokud v této věci není s pediatrem řeč, je třeba kontaktovat pojišťovnu, jednak s tím, že se k vám takto chová a hodlá ponechat vaše dítě bez péče, jednak proto, aby vám našli jiného pediatra, který minimálně základní vyšetření v prvních pár dnech poskytne, registrovat dítě nutně nemusí.

Péči o dítě však může poskytovat i jiný zdravotník a obdobná profese; k péči o fyziologického novorozence je kvalifikovaná mimo neonataloga a pediatra i porodní asistentka. Jak vypadá péče porodní asistenky u vás doma?

V případě vstřícné porodnice se také můžete nechat ambulantně vyšetřit u nich, stejně jako dát udělat vámi zvolené testy.

Nejméně doporučeníhodná varianta je nedělat nic a čekat. Ale ani ta není nelegální.

Otázka: Když dojde doma po ambulantním porodu ke komplikacím, a já se vrátím zpět do porodnice, může zdravotní pojišťovna uplatňovat nároky za nedodržení léčebné péče? Tedy lidsky řečeno, zaplatím léčení, protože jsem odešla na reverz, a teď chci opět pomoci?

Odpověď: Podle § 55 zákona o veřejném zdravotním pojištění nebudete platit za ošetření, i když jste předtím odešla na reverz.

Otázka: Je nutné, aby ukončení hospitalizace dítěte podepisovali oba rodiče?

Odpověď: Není. Ani souhlas s hospitalizací téhož dítěte nepodepisují oba rodiče.

"To je jak kdybyste s dítětem šla do restaurace a normálně by Vás usadili a obsloužili. A když byste chtěla odejít, tak najednou by vyžadovali souhlas otce a dokud byste ho neměla, tak byste byla nucená s dítětem setrvat a pokračovat v konzumaci." Z. Candigliota

V novele zákona o zdravotních službách již tato část (o podpisu obou rodičů) není. Pokud vám tedy lékař argumentuje, že je to povinnost ze zákona, nechte si ten zákon od něj ukázat.

Občanský zákoník: § 32 odst. (2) Je-li zákonných zástupců více, postačí, projeví-li vůči třetí osobě vůli alespoň jeden z nich. Jedná-li však vůči další osobě více zástupců společně a odporují-li si, nepřihlíží se k projevu žádného z nich.

A dále: dle Občanského zákoníku, pododdíl 3, § 876, ods. (1): „Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče ve vzájemné shodě.“

a (3) „Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.“

A v dobré víře znamená, že lékař nemá důvod se domnívat, že druhý (nepřítomný) rodič s tím nesouhlasí.

Rovněž ukončení hospitalizace není totéž, co ukončení péče o dítě, ta bude dále poskytována, ať už pediatrem nebo jiným zdravotníkem, kterého si k tomu rodiče vyberou.

Otázka: Jaká vyšetření jsou pro miminko povinná po porodu?

Odpověď: Povinná nejsou žádná. Ani nejsou právně vymahatelná. Více informací o vyšetření novorozence.

Otázka: Kdybych i u druhého porodu mela nástřih hráze, zabrání to předčasnému odchodu?

Odpověď: Ani v nejmenším.

Otázka: Z nemocnice mě nechtějí propustit, protože jim prý pojišťovna jinak neuhradí porod, je to v pořádku?

Odpověď: Není. Úhrada porodu není podmíněna následnou hospitalizací/vězněním. Co pojišťovna nemocnici skutečně neuhradí, je následná hospitalizace, proč by taky měla, když vám ji nebudou poskytovat. Vám také pojišťovna (až na výjimky) nehradí návštěvy soukromé PA, která o vás pečuje, což zase nezajímá nemocnici... V případě této manipulace kontaktujte svou pojišťovnu. Posléze si také na výpisu úhrad zkontrolujte, zda pojišťovně nemocnice přece jen hospitalizaci nevyúčtovala.

Nespokojenost s výší úhrad za samotný porod si bohužel musí nemocnice řešit s kompetentními institucemi, nemůže kvůli tomu omezovat práva klientů.