FAQ

Otázka: Porodnice po mně chce potvrzení od pediatra. Jinak mi nevydají miminko a nepustí nás domů! Co mám dělat?

Odpověď: Připravte si vlastní dokument!

Potvrzení od budoucího pediatra o budoucím registrování přeživšího novorozence nelze vymáhat ani po budoucím pediatrovi budoucího přeživšího novorozence, ani po rodičích. Žádný zákon o potvrzení neexistuje. Více zde. Vy a otec miminka jste jeho zákonnými zástupci, pokud nerozhodne soud jinak. Tudíž vám ho nesmí nikdo v porodnici sebrat a pak vydávat. Patří k vám. Nejvíc k matce.

Občanský zákoník (nový) | Zákon č. 89/2012 Sb. - Oddíl 3 - Rodiče a dítě (v aktuálním znění)

§ 882

(1) Zadržuje-li jiná osoba dítě protiprávně, mají rodiče právo žádat, aby jim dítě předala; to platí i mezi rodiči navzájem. Toto právo má i ten, kdo o dítě oprávněně pečuje.

(2) Osoba, která dítě protiprávně zadržuje, má povinnost jej řádně předat tomu, kdo má dítě po právu v péči.

Otázka: Pediatr novorozence rád přijme, ale ne mladšího než 72 hodin. Musíme zůstat tu dobu bez péče? Co máme dělat?

Odpověď: Stáhnout si Rukověť Ambulantního porodu a připravit se na schůzku s PLDD lépe!

Zákon nepřipouští v dostupnosti lékařské péče diskriminaci na základě věku. Požadavek pediatra na stáří dítěte není pro vás jako klienta závazný, jde o starší metodické opatření MZ ČR, zneplatněné v Článku 5 novějšího metodického návodu MZ ČR, který naopak v Článku 2, odstavce c) 1. a 2., přímo předjímá, že pediatr nehospitalizovanému novorozenci potřebná vyšetření zajistí.

(Dodejme, že metodické opatření MZ ČR je pro fakultní nemocnice závazné (tedy je musí respektovat, v aktuální verzi; pro ostatní zařízení závazné není, nicméně to neznamená, že pro ně nejsou závazné zákony jako takové, z nichž metodické opatření vychází. Pro ně je to postup, který jim může usnadnit orientaci v problematice, a současně je to pro ně v případě, že zvolí jiný postup, určitý "normativ", kterým se bude poměřovat případný spor vzniklý z potenciálních protiprávních kroků tohoto zařízení.)

Pokud v této věci není s pediatrem řeč, je třeba kontaktovat pojišťovnu, jednak s tím, že se k vám takto chová a hodlá ponechat vaše dítě bez péče, jednak proto, aby vám našli jiného pediatra, který minimálně základní vyšetření v prvních pár dnech poskytne, registrovat dítě nutně nemusí.

Péči o dítě však může poskytovat i jiný zdravotník a obdobná profese; k péči o fyziologického novorozence je kvalifikovaná mimo neonatologa a pediatra i porodní asistentka. Jak vypadá péče porodní asistenky u vás doma?

V případě vstřícné porodnice se také můžete nechat ambulantně vyšetřit u nich, stejně jako dát udělat vámi zvolené testy.

Nejméně doporučeníhodná varianta je nedělat nic a čekat. Ale ani ta není nelegální.

Otázka: Pediatr podmiňuje registraci tím, že dítě zkontroluje neonatolog (čímž se může zbytečně prodloužit doba setrvání v nemocnici), má na to právo?

Odpověď: Nemá. Navíc vědomě lže, protože zdaleka ne každá nemocnice disponuje neonatologem, v porodnici novorozence vyšetřují lékaři s atestaci dětského lékařství, která je společná i pro PLDD. Takto by nemohl přijímat do péče ani děti, které opustí běžnou porodnici po 72 hodinách, protože ani ty často neonatolog nevidí. (A to nemluvíme o tom, že se v nemocnicích poměrně běžně vyskytují neatestovaní pediatři, kteří pro absenci zkušeností mohou opominout něco, co zkušený praktický lékař okamžitě zachytí...)

Otázka: Když dojde doma po ambulantním porodu ke komplikacím, a já se vrátím zpět do porodnice, může zdravotní pojišťovna uplatňovat nároky za nedodržení léčebné péče? Tedy lidsky řečeno, zaplatím léčení, protože jsem odešla na reverz, a teď chci opět pomoci?

Odpověď: Podle § 55 zákona o veřejném zdravotním pojištění nebudete platit za ošetření, i když jste předtím odešla na reverz.

Otázka: Je nutné, aby ukončení hospitalizace dítěte podepisovali oba rodiče?

Odpověď: Není. Ani souhlas s hospitalizací téhož dítěte nepodepisují oba rodiče.

"To je jak kdybyste s dítětem šla do restaurace a normálně by Vás usadili a obsloužili. A když byste chtěla odejít, tak najednou by vyžadovali souhlas otce a dokud byste ho neměla, tak byste byla nucená s dítětem setrvat a pokračovat v konzumaci." Z. Candigliota

V novele zákona o zdravotních službách již tato část (o podpisu obou rodičů) není. Pokud vám tedy lékař argumentuje, že je to povinnost ze zákona, nechte si ten zákon od něj ukázat.

Občanský zákoník: § 32 odst. (2) Je-li zákonných zástupců více, postačí, projeví-li vůči třetí osobě vůli alespoň jeden z nich. Jedná-li však vůči další osobě více zástupců společně a odporují-li si, nepřihlíží se k projevu žádného z nich.

A dále: dle Občanského zákoníku, pododdíl 3, § 876, ods. (1): „Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče ve vzájemné shodě.“

a (3) „Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě, která je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.“

A v dobré víře znamená, že lékař nemá důvod se domnívat, že druhý (nepřítomný) rodič s tím nesouhlasí.

Rovněž ukončení hospitalizace není totéž, co ukončení péče o dítě, ta bude dále poskytována, ať už pediatrem nebo jiným zdravotníkem, kterého si k tomu rodiče vyberou.

Otázka: Jaká vyšetření jsou pro miminko povinná po porodu?

Odpověď: Povinná nejsou žádná. Ani nejsou právně vymahatelná. Jsou doporučená. Více informací o vyšetření novorozence.

Otázka: Kdybych i u druhého porodu mela nástřih hráze, zabrání to předčasnému odchodu?

Odpověď: Ani v nejmenším.

Otázka: Z nemocnice mě nechtějí propustit, protože jim prý pojišťovna jinak neuhradí porod, je to v pořádku?

Odpověď: Není. Úhrada porodu není podmíněna následnou hospitalizací/vězněním. Co pojišťovna nemocnici skutečně neuhradí, je následná hospitalizace, proč by taky měla, když vám ji nebudou poskytovat. Vám také pojišťovna (až na výjimky) nehradí návštěvy soukromé PA, která o vás pečuje, což zase nezajímá nemocnici... V případě této manipulace kontaktujte svou pojišťovnu. Posléze si také na výpisu úhrad zkontrolujte, zda pojišťovně nemocnice přece jen hospitalizaci nevyúčtovala.

Nespokojenost s výší úhrad za samotný porod si bohužel musí nemocnice řešit s kompetentními institucemi, nemůže kvůli tomu omezovat práva klientů.

Otázka: Nechtějí mi vydat porodopis, zprávu o novorozenci, ani další dokumenty. Podle jejich slov jim nefunguje tiskárna, kopírka, počítač, internet, fax, ani jiná technika. Musíme počkat, až přijde lékař, primář nebo kdokoli jiný, kdo prý není v porodnici. Co mám dělat, když chceme odejít domů a dostat i dokumenty?

Odpověď: Kopie dokumentace vám musejí vydat. Je možné nafotit si ji vlastním fotoaparátem nebo telefonem - pokud jde o dokumentaci k právě hospitalizovanému pacientovi, můžete do ní nahlížet po ústní žádosti za přítomnosti lékaře v dohodnutém termínu, není třeba písemné žádosti a "specialisty" jako v případě materiálů archivních.

Mohou vám ji ale poslat domů poštou, nebo k vašemu gynekologovi (porodopis) nebo PLDD (zpráva o novorozenci). Také se můžete domluvit tak, že se pro dokumenty na oddělení staví osobně otec dítěte další den, nebo jiný den, kdy bude "technika" fungovat. Porodnice nemůže fungovat bez přítomnosti zdravotního personálu nebo jejich zástupců.

Pokud najdete v dokumentaci nedostatky (špatně uvedené informace, zákroky, které nebyly provedeny, léky, které nebyly podány - nebo naopak nebylo zapsáno, co bylo provedeno; nebo dokonce hodnotící až ponižující informace o vás jako pacientovi), máte právo žádat o nápravu a zápis v souladu s tím, k čemu skutečně došlo.

Otázka: Kde seženu zdravotní průkaz dítěte? V porodnici jsme ho nedostali a náš PLDD ho nemá.

Odpověď: Zdravotní průkaz je neprodejný a můžete ho kromě porodnice, ambulance PLDD dostat i od vaší porodní asistentky. Pokud ho nebude mít ani ona, můžete si napsat na Státní zdravotní ústav. Pomůže vám zde paní Lenka Švábová (lenka.svabova@szu.cz). Napište ji do e-mailu, proč jste průkaz nedostali, a ona vám ho nechá poslat poštou na vaši adresu obratem.

Zdravotní (a očkovací) průkaz si také můžete stáhnout a vytisknout.

Otázka: Slyšela jsem, že při odebírání krve z patičky děti vždy hodně brečí, a taky mi vadí, že nevím, co se dál děje s kartičkami, které obsahují DNA našeho dítěte.

Odpověď: Utrpení dítěte není součástí odběru, a ani není žádoucí. V prvé řadě je třeba nenechat se od dítěte oddělit, pak ho můžete uklidňovat například kojením, držením v náručí. Pata se musí pořádně nahřát a nesmí se silně mačkat, tím se může dokonce odběr znehodnotit. V sekci Články uvádíme odkazy jak na správné, tak na špatné provedení odběru.

O poskytování péče dítěti, jakož i o poskytovateli této péče rozhodujete vy jako zákonní zástupci: pokud tedy vidíte, že se schyluje k odběru špatným způsobem (nikdo nenahříval patičku, surově ji mačkají, neberou lancetu, ale jehlu - drobná incize je méně bolestivá a obvykle efektivnější než vpich), můžete odběr ukončit a najít jiné zařízení, kde vám nebudou týrat dítě a znehodnocovat materiál špatným provedením odběru.

Také je vhodné podat zpětnou vazbu tomu zařízení, které odběr provádí špatným postupem, Koordinační centrum novorozeneckého screeningu pro Českou republiku zajišťuje školení, která personál naučí odběry provádět korektně - chybně provedené screeningy můžete oznámit i zde.

Kartičky se podle vyhlášky o zdr. dokumentaci (č. 98/2012 Sb.) uchovávají pět let, potom se skartují. V případě, že by chtěli váš anonymizovaný vzorek použít např. pro studii, musí vás požádat o souhlas - součástí takového zpracování nikdy není propojení vzorku krve s osobními údaji. K jiným účelům nelze vzorky využít.

Znovu je třeba dodat, že tento screening není povinný, je vázaný na váš informovaný souhlas a je možné ho odmítnout (což vzhledem k povaze nemocí a komplikací při prodlení s jejich zjištěním nemůžeme doporučit, ale vaše práva vám nikdo nesmí brát, dokonce ani my ne :D ).