ปัจจุบันมีศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่นอนันต์สุนทรศึกษาถึงไร่ขิงวิทยาจำนวนทั้งสิ้น 26,159 คน

รายชื่อศิษย์เก่ารุ่นอนันต์สุนทรศึกษา ปี 2489- 2518

และรายชื่อศิษย์เก่าไร่ขิงวิทยา ปี 2519-ปัจจุบัน(2565)